TAUW begeleidde ontwikkeling Landelijke Maatlat groene klimaatadaptieve gebouwde omgeving

Op 23 maart 2023 heeft de Rijksoverheid de Kamerbrief ‘ De Landelijke Maatlat voor een groene klimaatadaptieve gebouwde omgeving’ uitgebracht. De Maatlat maakt duidelijk in welke mate er in de toekomst klimaatadaptief gebouwd en ingericht moet worden. In opdracht van het Rijk was TAUW samen met Arcadis verantwoordelijk voor de ontwikkeling. Wij hebben de maatlat met het Rijk, medeoverheden en andere partners vormgegeven.

Een belangrijke stap op weg naar een groen en klimaatadaptief Nederland

De ontwikkeling van de Landelijke Maatlat is een belangrijke stap op weg naar een groen en klimaatadaptief Nederland. De urgentie voor de Maatlat komt voort uit de doorgaande klimaatverandering, de achteruitgang van de biodiversiteit in het bebouwde gebied, de woningbouwopgave van 1.000.000 woningen in 10 jaar en de discussies rondom verdroging en verstedelijking van het landschap. De ontwikkeling van de Maatlat sluit aan op het uitdrukkelijke advies van de Deltacommissaris om landelijk tot een consensus te komen over klimaatadaptief bouwen. Daarom zijn naast overheden ook inhoudelijk experts, professionals van bouwers en ontwikkelaars, natuurorganisaties en kennisinstellingen betrokken. 

Het doel van de Maatlat is zorgen voor een groene, klimaatadaptieve gebouwde omgeving in elk project. De Maatlat geeft landelijke definities van wat groen en klimaatadaptief bouwen is. Het schept duidelijkheid voor medeoverheden, woningcorporaties en bouwende en ontwikkelende partijen en draagt zo bij aan een groen en klimaatbestendig Nederland in 2050. De Maatlat is breed toepasbaar voor Nederland en houdt rekening met regionale verschillen in het bodem- en watersysteem. Daardoor blijft er lokaal ruimte voor maatwerk en krijgen innovatieve en slimme oplossingen alle ruimte.

Rol van TAUW

De Maatlat is ontwikkeld door en met de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen (UvW).  Het begeleidende traject om te komen tot de Maatlat is uitgevoerd door Arcadis en TAUW. 

TAUW was als projectleider in de lead bij de ontwikkeling van de Maatlat en heeft onder andere een aantal klankbordgroepen begeleid. Daarnaast draagt TAUW in andere opdrachten ook zorg voor de doorvertaling van de Maatlat naar gemeenten en andere partijen, wat momenteel al gebeurt voor Arnhem en regio Alkmaar. 

Projectleider Leon Valkenburg is heel blij en ook trots dat de Maatlat er nu ligt en iedereen er mee aan de slag kan, inclusief de Tweede Kamer: 

“Ik vond het als projectleider echt een uitdagende en spannende opdracht, maar met een sterk en flexibel team van Arcadis en TAUW Nederland en een open samenwerking met de ministeries BZK, IenW en LNV en de anderen die mee hebben gedacht en gewerkt, hebben we de Maatlat stevig kunnen neerzetten ! Nu kunnen we in elk project groen klimaatadaptief bouwen en inrichten!”

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.