TAUW draagt bij aan realiseren ambities Groningen Seaports

Veel bedrijven hebben vergevorderde plannen om zich in de Groninger zeehavens te vestigen. De terreinen in de Eemshaven en Delfzijl van Groningen Seaports zijn gewilder dan ooit. De regio Delfzijl/Eemshaven is de bakermat van de energie- en chemietransitie en Groningen Seaports wil de groei op een groene wijze realiseren samen met partijen die daarbij passen. Maar daarvoor moeten de terreinen en infrastructuur wel op orde zijn. TAUW helpt hierbij. Op dit moment is de realisatie van bedrijventerrein Heveskes in volle gang. Naar verwachting zullen de eerste industriële bedrijven in 2023 gaan bouwen.

22 februari 2022

Groningen Seaports is de beheerder, commerciële exploitant en ontwikkelaar van de haven van Delfzijl en de Eemshaven en aangrenzende industrieterreinen in het noorden van Nederland. Groningen Seaports verzorgt de complete havendienstverlening, van de logistieke diensten tot de uitgifte, het onderhoud en de ontwikkeling van de terreinen in beide havengebieden.

Al tientallen jaren mag TAUW zich rekenen tot een van de huisadviseurs van Groningen Seaports die bijdraagt aan de (her)ontwikkeling van locaties tot industrieterrein. Bij een dergelijke (her)ontwikkeling komen veel verschillende uitdagingen kijken. Door kennis en ervaring uit verschillende disciplines samen te brengen, werkt Groningen Seaports gezamenlijk met TAUW op een integrale wijze aan de totstandkoming van toekomstbestendige bedrijfslocaties in de regio Delfzijl/Eemshaven.
 

Ontwikkeling Heveskes

Een van deze ontwikkelgebieden die medio 2019 is gestart, is het terrein Heveskes. Deze locatie ligt tussen het Chemie Park Delfzijl en de locatie van DAMCO/Aluminium Delfzijl en heeft een oppervlakte van circa 45 hectare. Tot eind jaren 60 van de vorige eeuw was het terrein bestemd voor agrarisch gebruik, maar in de jaren 70 wijzigde de bestemming van het Heveskes-terrein naar industrieel gebruik. Tot begin deze eeuw is een deel van het terrein gebruikt als opslagdepot van baggerslib, afkomstig uit de haven van Delfzijl. Door de toenemende vraag naar locaties vanuit met name de energietransitie en de chemietransitie (vergroenen en circulair maken van de chemie), bleek dat het terrein van Heveskes bij uitstek geschikt hiervoor. Enerzijds door de synergie met het bestaande naastgelegen Chemie Park en anderzijds door de snelle groei van groene energie- en grondstofvoorzieningen in deze regio.
 

Uitdagingen

Samen met Groningen Seaports is TAUW de uitdaging aangegaan om bedrijventerrein Heveskes geschikt te maken voor de vestiging van nieuwe bedrijven. Ondanks de perfecte ligging kende het terrein de nodige uitdagingen. Zo moest het aanwezige slibdepot ‘ontmanteld’ worden en moest omgegaan worden met de aanwezige bodemverontreinigingen en de (mogelijk) nog aanwezige ontplofbare oorlogsresten. Ook moest er onder meer een antwoord komen op de toekomstige (complexe) waterhuishouding nadat het terrein was opgehoogd tot de gewenste NAP hoogte. Door deze vraagstukken integraal aan pakken, tijdig te schakelen met diverse specialisten en rekening te houden met de wensen van toekomstige gebruikers, is het ons gelukt om een goede basis te leggen voor een toekomstbestendig bedrijventerrein. Dit komt ook tot uiting in een Gebiedsinformatiemodel (GIM) voor het gehele Heveskesterrein, waarin data over de ondergrond -  zoals bodemopbouw, bodemkwaliteit, grondstromenmanagement en ontplofbare oorlogsresten - zijn opgenomen. Het GIM is tevens geschikt om later uit te breiden met data zoals boven- en ondergrondse infrastructuur, waar de toekomstige gebruikers van de terreinen ook op aan kunnen sluiten.

Het klaarmaken van het Heveskesterrein voor toekomstige bedrijven raakt veel werkvelden. Harm Hubbeling, senior project manager bij TAUW, zegt hierover:

“TAUW heeft de benodigde diensten en specialismen in huis om in nauwe samenwerking met Groningen Seaports toegevoegde waarde te leveren voor deze opgave. Wij zijn trots om aan de uitdagingen van Groningen Seaports, waarin vergroening en toekomstbestendigheid hoog in het vaandel staan, bij te dragen.”

 

Actueel

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.