Tauw en Ecofys bundelen kracht voor windenergie

Tauw en Ecofys versterken hun samenwerking op het gebied van windenergie. Met de doelstelling van het Rijk om voor 2020 in totaal 6000 MW aan windvermogen op land te plaatsen is er veel werk te verzetten.

Samenwerking

Door onze expertise te bundelen, willen we een vooraanstaande rol spelen in de realisatie van windenergieprojecten. De rol van Tauw zal vooral liggen in het voortraject: bestemmingsplannen en structuurvisies, milieueffectrapportages, vergunningenmanagement, landschapsstudies en diverse ecologische en hydrologische onderzoeken.

De expertise van Ecofys wordt ondermeer ingezet voor slagschaduwonderzoek, geluidsonderzoek, opbrengst- en rendementsberekeningen en onderzoek naar de reductie van CO2-uitstoot.

Tauw en Ecofys werken gezamenlijk al aan verschillende projecten op het gebied van windenergie, zoals het opstellen van een structuurvisie Windenergie, gecombineerd met een planMER- en projectMER voor de locatiekeuze en voorkeurslocatie voor een windpark in Emmen.

Seminar

Om de samenwerking te bezegelen en in de markt te presenteren hebben Tauw en Ecofys op 3 december een seminar georganiseerd voor ondermeer energiebedrijven, projectontwikkelaars, gemeenten, provincies en belangenorganisaties. Tijdens dit seminar werd onder andere gesproken over een quickscan portal voor windenergie, het nieuwe handboek Risicozonering Windturbines, wind op bedrijventerreinen, en de modellen van Tauw om de effecten van windturbines op vogels en vleermuizen in beeld te brengen.

Meer informatie over onze gebundelde kracht voor windenergie >>

Contactpersoon: Reinder Siebinga

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.