Tauw helpt WDODelta bij aanpak stadsdijken Zwolle

Op 26 februari 2019 werd het contract dijkversterking Stadsdijken Zwolle door de Dijkzone Alliantie Zwolle (DAZ) en Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) ondertekend. Samen met de partners zet Tauw nu de eerste stap in de planvormingsfase van dit unieke project uit het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Tauw verzorgt de begeleiding van dit stedelijke dijkversterkingsproject, dat naar verwachting tot 2024 loopt.

08 augustus 2019

Dijken dwars door de stad

Ze stonden al even op de HWBP-lijst om versterkt te worden; de dijken die dwars door de stad Zwolle lopen. Over 7,5 kilometer moeten de dijken van normtraject 53-3 met circa een meter worden verhoogd, de rest van het traject wordt verstevigd. Technisch geen ingewikkelde opgave, maar wel een uitdagende klus zo midden in de stad. Het dijktraject loopt via de oostoever van het Zwolle-IJsselkanaal en het Zwartewater, van de Spooldersluis tot aan de monding van de Vecht. De waterkering loopt langs een benzine-opslag en de Scania-fabriek in het industriegebied Voorst via de wijk Holtenbroek naar het noordelijk gelegen landelijk gebied Westerveld, met waardevol natuurgebied. Het project kent een groot aantal stakeholders, waaronder het waterschap, de gemeente, bedrijven en omwonenden.

Een uniek samenwerkingsverband

Het waterschap zocht het beste dijkteam voor de slimste oplossing voor de stadsdijken, bedoeld om traditionele risico’s in dijkenprojecten te ondervangen. Het bijzondere aan het contract Stadsdijken Zwolle is het werken met een open boekhouding. Gunning van de opdracht vond plaats op basis van kwaliteit en samenwerking, prijs speelde een minimale rol. Pas na opdracht vindt de volledige prijsvorming plaats, waarbij gezamenlijk met het waterschap een begroting wordt opgesteld. Deze innovatieve aanbesteding heeft geleid tot een soort twee-traps-raket met een mix van Best-Value Procurement, Alliantie en Bouwteam.

De Dijkzone Alliantie bestaat uit de aannemerscombinatie Ploegam, Dura Vermeer met partners Fugro, HNS en Tauw. Al 7 jaar zijn zij strategische partners op waterkeringsprojecten, zoals Ruimte voor de Waal, gebiedsontwikkelingen Ooijen-Wanssum en Spui-Oost. Nu staat de Alliantie aan de lat voor Stadsdijken Zwolle. Tauw verzorgt – binnen de Alliantie – een breed scala aan werkzaamheden voor de planuitwerkingsfase, waarin het ontwerp in samenspraak met de omgeving wordt vormgegeven. Onze adviseurs werken aan het technische en ruimtelijke dijkenontwerp, het projectplan Waterwet en overige vergunningaanvragen, diverse conditioneringsonderzoeken en het omgevingsmanagement- en participatieproces.

Begin maart is Tauw samen met de Dijkzone Alliantie en WDODelta de voorbereidingen van de planuitwerkingsfase gestart. Momenteel worden onderzoeken uitgevoerd en plannen opgesteld, waarna de voorkeursalternatieven (VKA’s) uit de reeds afgeronde verkenningsfase nader worden uitgewerkt. De verwachting is dat het project uiterlijk 2024 wordt gerealiseerd.

 

Heeft u vragen naar aanleiding van dit nieuwsbericht?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.