Tauw ondersteunt waterschap Aa en Maas bij deelprojecten Gebiedsplan de Raam

Binnen het project ‘Gebiedsplan Raam’ wil waterschap Aa en Maas de doelen op het gebied van water, natuur, landbouw, recreatie, infra en cultuurhistorie samenbrengen en het gebied beter toegankelijk maken. Tauw helpt bij het ontwikkelen van verschillende deelprojecten om dit te bewerkstelligen.

17 oktober 2019

17 oktober 2019 - De Raamvallei, in het noordoosten van Brabant, ligt vol met plassen, vennen, landgoederen, akkers, weiden en waardevolle natuur. Helaas heeft het gebied regelmatig wateroverlast. Om dit te voorkomen en de natuur te versterken, is het waterschap Aa en Maas een samenwerking aangegaan met alle partijen in het projectgebied van de Raam. In 2015 tot 2018 hebben deze 13 partijen intensief overlegd en het Gebiedsplan Raam opgesteld. In dit plan staan oplossingen om meerdere doelen op het gebied van water, natuur, landbouw, recreatie, infra en cultuurhistorie met elkaar te verenigen. Nu volgt de fase van uitvoering. Hierbij wordt er vooral gefocust op meekoppelkansen omdat deze vaak zichtbaar en beleefbaar zijn voor de omgeving.

Ontwikkelen van deelprojecten

Tauw helpt het waterschap door vier deelprojecten te ontwikkelen. Allereerst worden ideeën en wensen vanuit stakeholders concreet gemaakt, een proces waar Tauw in onder andere Natura 2000-projecten ervaring mee heeft opgedaan. Enerzijds moet de wateroverlast benedenstrooms in Grave opgelost worden. Anderzijds moet er bovenstrooms water vastgehouden worden en wordt er gewerkt aan verbeteren van de waterkwaliteit. Als laatste is het belangrijk om het hele jaar door te zorgen voor voldoende water in de beken. Na elk deelproject wordt er samen met de opdrachtgever een evaluatie gedaan over de ervaring tot nu toe. De leerpunten qua samenwerking, technische werkzaamheden en omgevingsaspecten worden meegenomen naar de volgende deelprojecten.

Nieuwe werkwijze Tauw

Het waterschap werkt met een agile werkwijze waar Tauw op inhaakt. Per periode van 4 weken worden afspraken gemaakt welke onderdelen in die periode worden afgerond. Hierbij worden producten met een langere looptijd in kleinere stukken opgedeeld. Aan het eind van de 4 weken wordt dan het deelproduct opgeleverd, feedback ingewonnen en kan wanneer daartoe aanleiding is nog bijgestuurd worden Deze iteratieve manier van werken is nieuw voor Tauw. De uitdaging is om onze traditionele werkwijze in deze nieuwe manier van werken in te passen.

De werkzaamheden voor het gebied de Raam zijn in augustus van start gegaan en duren naar verwachting nog 2,5 jaar.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit nieuwsbericht?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.