Tauw realiseert vispassages in rivier de Berkel

De afgelopen periode zijn er 3 vispassages, 2 stapstenen en enkele kilometers natuurvriendelijke oevers in rivier de Berkel gerealiseerd. Binnen dit integrale project heeft Tauw waterschap Rijn en IJssel ondersteund vanaf de planfase tot en met de oplevering van het werk.

Versnippering

Om de versnippering van de natuur tegen te gaan, wordt al jaren gewerkt aan de ecologische hoofdstructuur (EHS). Hierbij vormen ecologische verbindingszones (EVZ) de verbinding tussen grote natuurgebieden. Ook waterschappen hebben een taak in de aanleg hiervan. In dit kader is Tauw vanaf 2011/2012 betrokken geweest bij een aantal projecten om vispassages, stapstenen en natuurvriendelijke oevers aan te leggen in de Berkel.

Vistrek

De vispassages zijn nodig om de vistrek naar bovenstroomse wateren mogelijk te maken. In totaal is met de 3 vispassages een waterstandverschil van ruim vier meter opgevangen. De vistrappen zijn uitgevoerd in de vorm van cascades. Onderdeel van de vispassages zijn rustplaatsen voor de vis, waar ook paaiplaatsen zijn aangelegd. Daarnaast zijn stapstenen (terreinverlaging met bodemverschraling) en natuurvriendelijke oevers aangelegd ten behoeve van de ontwikkeling van plant- en diersoorten.

Werkzaamheden Tauw

Tauw heeft binnen deze projecten een scala aan werkzaamheden uitgevoerd:

 • Vistechnisch uitwerken vispassages
 • (Water)bodem- en asbestonderzoek
 • (Geo)technisch advies constructies
 • Bemalingsadvies
 • Ontwerpwerkzaamheden Voorlopig Ontwerp / Definitief Ontwerp
 • Aanvragen vergunningen
 • Afstemmen met nutspartijen, overheden, stakeholders; organiseren inloopavonden
 • Opstellen kostenramingen
 • Uitwerken contractstukken bestek
 • Begeleiden EMVI-aanbesteding werk
 • Toezicht en directievoering tijdens uitvoering werk
 • Toetsen nadere detailleringen en plannen van aannemer
 • Opstellen beheer- en onderhoudsplan

Contactpersoon: Jacob Harke