TAUW start met planstudie en contractvoorbereiding N270 Helmond - Walsberg

In opdracht van de provincie Noord-Brabant start de combinatie TAUW, BügelHajema en Goudappel met het project N270 Helmond - Walsberg. We verzorgen zowel de planstudiefase (inclusief milieueffectrapportage) als de contractvoorbereiding en de aanbesteding. Bijzonder is dat dit één van de eerste projecten is die wordt voorbereid op basis van de nieuwe Omgevingswet die op 1 juli 2022 in werking treedt.

27 mei 2021

Toekomstbestendige inrichting

De N270 is een belangrijke regionale oost-westverbinding tussen Eindhoven en de Limburgse grens. De weg is druk en gevaarlijk. De provincie Noord-Brabant wil graag een toekomstbestendige inrichting van dit deel van de N270, waarbij de verkeersveiligheid, de doorstroming en de leefbaarheid op en rond deze weg verbeteren. De oplossing moet breed gedragen worden door belanghebbenden en de omgeving.

“Recentelijk hebben we met de combinatie een goede start gemaakt. We hebben er veel vertrouwen in dat we met een goede samenwerking tot een robuuste oplossing komen voor de toekomstige inrichting van de N270”, aldus Jos Korsten projectmanager bij de provincie Noord-Brabant.

Integrale opgave

Salem Sahak, projectmanager bij TAUW kijkt uit naar deze mooie opdracht: “Het is een integrale opgave, met een volledige milieueffectrapportage, het opstellen van het Projectbesluit de ‘vervanger’ van het Provinciale Inpassingsplan in de nieuwe Omgevingswet en het opstellen van het contract. Inclusief het uitvoeren van de onderzoeken en het omgevingsmanagement. In onze aanbieding hebben we laten zien het project goed te kunnen doorgronden en het ook daadwerkelijk integraal, van begin tot eind, op te pakken. Dit gecombineerd met de inzet van een team dat in vergelijkbare projecten voor Noord-Brabant heeft gewerkt, leidde tot de hoogste score voor onze inschrijving. Hiermee hebben we de provincie Noord-Brabant onze meerwaarde laten zien. Wij zijn trots dat we aan dit mooie project mogen meewerken.”

Doel van de planstudie is het nader uitwerken van het voorkeursalternatief en het verkrijgen van draagvlak voor de toekomstige vormgeving van de provinciale weg N270 Helmond - Walsberg. We starten met het globaal ontwerp van vier alternatieven, die we voorleggen aan de omgeving en vervolgens verder uitwerken. Met het milieueffectrapport worden de effecten van de alternatieven onderzocht, waarbij we - in de geest van de Omgevingswet - verder kijken dan alleen de ‘traditionele’ milieuaspecten. Zo worden bijvoorbeeld ook sociale effecten in beeld gebracht, en wegen de aanlegkosten mee. Het gekozen voorkeursalternatief werken we vervolgens weer een stap verder uit waarna het wordt vastgelegd in een Projectbesluit.

De omgeving wordt hier op meerdere momenten bij betrokken in de vorm van ontwerpateliers en informatieavonden. Het is één van de eerste projecten die geheel wordt voorbereid op basis van de nieuwe Omgevingswet. Dat maakt de opgave extra bijzonder.

Vervolgens werken we het ontwerp nader uit tot een maakbaar contract en begeleiden we de aanbesteding. Ook zorgen we ervoor dat uit de inschrijvende partijen de aannemer geselecteerd wordt die het best past bij de opdrachtgever en de opgave.

 

Weloverwogen keuze

Met het geschetste proces (ontwerpen, milieueffectrapportage, participatie) kan de provincie Noord-Brabant een goede, integrale afweging maken tussen de verschillende alternatieven. Dit moet niet alleen zorgen voor een verbetering van (de doorstroming rondom) de N270, maar ook de lokale wegen in Noord-Brabant ontlasten. Dit komt de verkeersveiligheid en de leefbaarheid ten goede.

In april 2021 zijn we van start gegaan; de werkzaamheden lopen door tot de tweede helft van 2024.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.