Tauw werkt aan 41 watersysteemanalyes voor waterschap Hollandse Delta

Tauw stelt in opdracht van waterschap Hollandse Delta watersysteemanalyses op voor 41 waterlichamen in het beheergebied van het waterschap. De analyses vinden plaats in het kader van de planvorming voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) voor de periode 2015-2021.

Watersysteemanalyses

De watersysteemanalyses vormen voor het waterschap Hollandse Delta de basis voor de gebiedsprocessen die zij in het najaar zullen opstarten voor de KRW-planvorming. In de analyses wordt duidelijk welke knelpunten er zijn in de biologische en ecologische waterkwaliteit, waar die door worden veroorzaakt en welke maatregelen nodig zijn voordat de gestelde waterkwaliteitsdoelen gehaald kunnen worden. De analyse richt zich dus zowel op de biologische component van het watersysteem (vis, waterplanten, algen, macrofauna) als op de chemische component (voedingsstoffen, prioritaire stoffen, bestrijdingsmiddelen). Voor een aantal waterlichamen verricht Tauw ook veldonderzoek naar toxiciteit en nalevering vanuit de waterbodem.

Kaderrichtlijn Water

Een goede waterkwaliteit is belangrijk. Omdat water zich weinig aantrekt van landsgrenzen, zijn internationale afspraken nodig. Daarom is sinds eind 2000 de Europese Kaderrichtlijn Water van kracht. Die moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in Europa in 2015 op orde is.

Tauw heeft jarenlange ervaring met KRW-projecten. Zowel in beleidsvoorbereiding, planvorming als in het ontwerpen en realiseren van maatregelen. Lees meer over onze expertise op dit gebied.

Contact persoon: Emy Visser