Toekomstbestendige N201: Gedeputeerde Staten Utrecht neemt advies Tauw en Goudappel Coffeng over

De provincie Utrecht wil de N201 tussen Amstelhoek en Vreeland toekomstbestendig maken. Gedeputeerde Staten kiest voor de voorkeursvariant waarbij geen verbreding nodig is en de maximumsnelheid van 80 km/u gehandhaafd kan blijven. Deze keuze is genomen op basis van de ‘Nota denkrichtingen en voorkeursvariant voor een toekomstbestendige N201 fase 1’ die Tauw en Goudappel Cofffeng in opdracht van de provincie hebben opgesteld.

Van vier denkrichtingen naar één voorkeursvariant

De N201 loopt van Zandvoort tot Hilversum. Het Utrechtse deel is ruim 16 kilometer lang en loopt vanaf het aquaduct bij Amstelhoek tot net voorbij Vreeland. De N201 kent al jaren grote doorstromingsproblemen op verschillende wegvakken. Het is daarmee één van de grootste doorstromingsknelpunten in de provincie Utrecht. Dit heeft te maken met de groei van de mobiliteit en de ruimtelijke en economische activiteiten in het invloedsgebied van deze weg. De provincie Utrecht blijft de komende jaren inzetten op het maximaliseren van de capaciteit en doorstroming.

Daarom heeft de provincie Utrecht besloten om het programma ‘Toekomst N201’ op te starten. In opdracht van de provincie vergeleken Tauw en Goudappel Coffeng vier ‘denkrichtingen’ voor de aanpak van de N201. Deze variëren van een aanpassing naar een autoweg (2x2 rijstroken en 100 km/u) tot een fysieke wegafsluiting. Tauw en Goudappel Coffeng maakten schetsontwerpen en kostenramingen van de vier denkrichtingen, waarbij de effecten op verkeer, lucht, geluid, natuur en landschappelijke inpassing in beeld zijn gebracht. Daarnaast is aan de hand van Omgevingswijzers de impact van de denkrichtingen op duurzaamheidsthema’s in beeld gebracht.

Op basis van deze informatie en de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA-light) - uitgevoerd door Decisio en Twynstra Guddde - kwamen wij tot de conclusie dat denkrichting 3 het beste voldoet aan de projectdoelstelling van de N201. Gedeputeerde Staten hebben dit advies overgenomen in hun keuze. Zie het persbericht van de Provincie Utrecht.

Uitwerken van de voorkeursvariant

Als Provinciale Staten instemt met het voorstel van Gedeputeerde Staten dan wordt in de volgende fase de voorkeursvariant uitgewerkt in een Voorlopig Ontwerp. Belanghebbenden en stakeholders kunnen dan meedenken in enkele ontwerpateliers. Dan wordt ook het onderzoek verdiept en uitgebreid met verschillende (milieu)thema’s. Kijk voor meer informatie de projectpagina op de website van de Provincie Utrecht.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.