Verlenging raamovereenkomst Havenbedrijf Rotterdam voor (water)bodemonderzoeken

In 2009 haalde Tauw de raamovereenkomst binnen voor diverse vraagstukken op het gebied van bodemonderzoek voor het Havenbedrijf Rotterdam. Later is aan deze overeenkomst waterbodemonderzoek toegevoegd. Het Havenbedrijf Rotterdam is tevreden over de samenwerking met Tauw en heeft het raamcontract onlangs opnieuw met een jaar verlengd.

Waterbodemonderzoeken

De afgelopen 3 jaar heeft Tauw binnen het raamcontract 12 grootschalige waterbodemonderzoeken uitgevoerd in de Rotterdamse havens, van het centrum van Rotterdam tot en met de nieuwe 2e Maasvlakte en het zeehavengebied Dordrecht.

De verwachting is dat de komende tijd nog veel waterbodemonderzoeken nodig zijn. De Rotterdamse havens en de zeehavens van Dordrecht moeten in de nabije toekomst bereikbaar blijven voor steeds grotere schepen met meer diepgang. Dit vraagt een andere aanpak dan regulier waterbodemonderzoek voor nautische baggerwerkzaamheden. De afstemming tussen het beleid, de beoogde afzet (met verschillende bevoegde gezagen) en de vertaling naar een praktische uitvoering spelen hierbij een cruciale rol. Daarnaast spelen er in het havengebied ook factoren mee zoals (extreme) weersomstandigheden, getijdenwerking, drukke en grote scheepvaart en de mogelijke aanwezigheid van niet gesprongen explosieven (NGE).

Bodemonderzoeken

De bodemonderzoeken die Tauw binnen het raamcontract uitvoert, hangen in veel gevallen samen met terreinterugname of -uitgifte. Aanleiding kan zijn beëindiging of verplaatsing van bedrijfsactiviteiten, clustering van bedrijvigheid of het upgraden van deelgebieden om het vestigingsklimaat aantrekkelijker te maken. Al deze aanleidingen komen voort uit de havenvisie 2030. Doel van deze bodemonderzoeken is veelal om de nul-situatie vast te leggen bij een nieuwe uitgifte of om vanuit privaatrechtelijk kader vast te stellen of door toedoen van de locatiegebruiker bodemschade is ontstaan gedurende de contractsperiode. Daarnaast maken onze bodemonderzoekrapportages vaak onderdeel uit van de tenders vanuit het havenbedrijf.

Uitdagend

‘De dynamiek in het havengebied en de urgentie waarmee alles veelal gepaard gaat, geven de onderzoeken telkens weer een uitdagend karakter’, aldus Remco Pikaar, projectmanager bij Tauw. ‘Ook het grotere geheel waar de projecten deel van uitmaken, maken het werk interessant.'

Tauw is een sterke speler in de industrie en het raamcontract heeft onze positie in de havens versterkt.
Meer informatie over onze brede expertise op het gebied van bodem op www.tauw.nl/tauwtakescare/bodemverontreiniging.

Contactpersoon: Remco Pikaar