Versterking Diefdijk Gelderland

Tauw heeft van waterschap Rivierenland opdracht gekregen om onderdelen van de Diefdijk in Gelderland te versterken. Tauw verzorgt het hele traject van voorbereiding tot en met de uitvoeringsbegeleiding. Deze opdracht van bijna 2 ton vloeit voort uit een raamcontact dat Tauw begin dit jaar afsloot met het waterschap.

Diefdijk

Waterschap Rivierenland is bezig met de planvorming rondom de versterking van de Diefdijk. De Diefdijk ligt ruwweg op de grens tussen Gelderland en Zuid-Holland en is een waterkering die Zuid-Holland droog houdt in het geval van een dijkdoorbraak in Gelderland. Naast het feit dat de waterkering een grote cultuurhistorische waarde heeft omdat hij een onderdeel is van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, zijn er ook nog diverse natuurgebieden in de nabijheid waarmee rekening gehouden moet worden.

Van voorbereiding tot uitvoeringsbegeleiding

Tauw is verantwoordelijk voor de voorbereiding tot en met de uitvoeringsbegeleiding van een tweetal onderdelen die vooruitlopend op de versterking van de rest van de Diefdijklinie moeten worden uitgevoerd. Het gaat om het opstellen van het ontwerp voor een damwand langs de Linge als stabiliteitsscherm over een lengte van circa één kilometer, en het kappen en snoeien van bomen langs de circa 20 km te versterken Diefdijk.

In maart 2012 moet het werk worden opgeleverd.

Tauw heeft veel ervaring met dijkversterking. Lees meer over onze expertise op het gebied van dijken.

Contact persoon: Maurits van Dijk