Voldoet uw IPPC-installatie aan een verwaarloosbaar bodemrisico?

DCMR gaat na 1 januari 2021 handhaven bij bedrijven die nog niet voldoen aan een verwaarloosbaar of aanvaardbaar bodemrisico.

16 december 2020

In 2019 hebben we u erop geattendeerd dat de DCMR (Omgevingsdienst Rijnmond) diverse bedrijven in Zuid-Holland met een IPPC-installatie heeft aangeschreven over de verplichting om een verwaarloosbaar bodemrisico te realiseren voor bedrijfsactiviteiten, en de handhaving hierop.

Bedrijven met een IPPC-installatie moeten namelijk conform artikel 2.9 van het Activiteitenbesluit milieubeheer (verder: Activiteitenbesluit) voldoen aan een verwaarloosbaar bodemrisico bij haar bodembedreigende activiteiten.


Handhaving

In artikel 2.9 van het Activiteitenbesluit is beschreven dat bedrijven bodembeschermende voorzieningen en maatregelen moeten treffen, waarmee zij een verwaarloosbaar bodemrisico realiseren. Het overgangsrecht van artikel 2.9 van het Activiteitenbesluit Milieubeheer is vervallen per 1 januari 2016.

Dit betekent dat bedrijven die vanaf deze datum niet voldoen aan een ‘verwaarloosbaar bodemrisico’ of ‘aanvaardbaar bodemrisico’ bij bodembedreigende activiteiten voor de hele inrichting formeel in overtreding zijn, conform 2.9 en 2.9a van het Activiteitenbesluit. De DCMR heeft echter gedoogbeleid opgesteld dat bedrijven tot 1 januari 2021 de mogelijkheid geeft om:

  1. Voor deze datum te voldoen aan een verwaarloosbaar bodemrisico
  2. Indien het niet mogelijk is om een verwaarloosbaar bodemrisico te bereiken, maatwerk aan te vragen om te komen tot een aanvaardbaar bodemrisico (conform artikel 2.9a van het Activiteitenbesluit)

 
Na 1 januari 2021 gaat de DCMR daadwerkelijk handhaven bij bedrijven die nog niet voldoen aan een verwaarloosbaar of aanvaardbaar bodemrisico.
 

Hoe weet u of u voldoet?

Een verwaarloosbaar bodemrisico is gedefinieerd als een situatie zoals beschreven in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming 2012 (NRB 2012). Met de NRB 2012 kan de effectiviteit van aanwezige bodembeschermende maatregelen en voorzieningen bij alle afzonderlijke bedrijfsactiviteiten getoetst worden aan de hand van de bodemrisicochecklist (BRCL).

De toetsing wordt vastgelegd in een bodemrisicoanalyse (BRA). Uit een BRA blijkt of voor alle bodembedreigende activiteiten een verwaarloosbaar bodemrisico is gerealiseerd, of dat een plan van aanpak/verzoek tot maatwerkvoorschrift noodzakelijk is om tot een aanvaardbaar bodemrisico te komen.

Actie ondernemen

Indien er binnen uw inrichting nog sprake is van een bodemrisico bij de bodembedreigende bedrijfsactiviteiten (wat is aangetoond met een BRA) en er geen verwaarloosbaar bodemrisico gerealiseerd kan worden, moeten deze activiteiten na 1 januari 2021 beëindigd worden (opschorten of buiten bedrijf stellen) óf moet er een aanvaardbaar bodemrisico worden bereikt.

Voor het verkrijgen van een aanvaardbaar bodemrisico is een maatwerkbesluit Activiteitenbesluit nodig, te verlenen door het bevoegd gezag. Een aanvaardbaar bodemrisico is mogelijk door een maatwerkverzoek in te dienen dat voldoet aan de vereisten uit artikel 2.9 a van het Activiteitenbesluit en dat minstens de volgende informatie bevat in een plan van aanpak:

  • Uitvoeringswijze van het monitoringssysteem, dat voldoet aan verplichtingen uit de NRB 2012
  • Vastlegging van de bodemkwaliteit op het moment van het verzoek (via bodemonderzoek)
  • Wijze en termijn van het bodemherstel na eventueel optredende verontreiniging of aantasting van de bodem
  • Kosten voor sanering en wijze van financiële zekerheid stellen

 
Indien uw bedrijf nog geen actie heeft ondernomen om tot een verwaarloosbaar bodemrisico te komen, dan bent u na 1 januari 2021 niet in compliance en kan DCMR handhaven. Ook voor bedrijven die maatwerk hebben aangevraagd en waarbij de monitoringsinspanning lager is dan voorgeschreven in de NRB 2012 geldt dat er gehandhaafd kan worden.


TAUW adviseert u graag om aan de wet- en regelgeving op het gebied van bodembescherming te voldoen.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.