Werken aan Programma Bodembeheer van de Toekomst

TAUW heeft binnen het raamcontract met Rijkswaterstaat Bodem+ de opdracht ‘Bodembeheer van de toekomst’ verworven. TAUW werkt binnen deze opdracht als penvoerder intensief samen in een consortium met Witteveen+Bos, Royal HaskoningDHV en een aantal zelfstandige adviseurs. ‘Bodembeheer van de toekomst’ betreft het opstellen van voorbeeldregels in het gemeentelijk omgevingsplan over diverse bodemthema’s en ondersteuning van gemeenten bij de implementatie ervan.

28 januari 2021

Vervolg op succesvolle samenwerking

Met het verwerven van deze opdracht continueert TAUW haar advieswerk aan overheden op het thema ondergrond in relatie tot maatschappelijke opgaven en de Omgevingswet. Bodembeheer van de toekomst is een vervolg op eerdere succesvolle samenwerkingen met de consortiumpartijen in de projecten ‘Samen de diepte in’ en de opstartfase van ‘Bodembeheer van de Toekomst’. Waar het bij Samen de diepte in vooral ging over bewustwording van de rol van ondergrond in de omgevingsvisie, richt Bodembeheer van de toekomst zich op concrete regels in het omgevingsplan.

Optimaal draagvlak creëren

Programmamanager Gerd de Kruif, die ook tijdens de opstartfase als zelfstandig adviseur deze rol vervulde: “Bodembeheer van de toekomst zal vooral gebruik maken van bestaande kennis en reeds ontwikkelde voorbeelden (staalkaarten). Omdat dezelfde ondergrondthema’s bij meerdere gemeenten spelen, kunnen zij de voorbeeldregels gebruiken, vertalen naar lokaal maatwerk en ervaringen hierover delen. Door intensieve samenwerking met functionarissen van gemeenten, omgevingsdiensten, provincies en Rijkswaterstaat Bodem+ krijgen de producten en de implementatie ervan optimaal draagvlak.” Op de website www.samendedieptein.nl zijn de resultaten in te zien.


Meer over onze expertise op het gebied van de Ondergrond.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.