Wijziging Kaderrichtlijn afvalstoffen: ZZS en (kunststof) zwerfafval in zee

Op 30 mei 2018 heeft de Europese Commissie een wijziging van de Kaderrichtlijn afvalstoffen gepubliceerd. Deze is gericht aan alle EU-lidstaten en benadrukt het belang van efficiënt grondstoffengebruik in verband met de overgang naar een circulaire economie. De wijziging - die vóór 5 juli 2020 in de wet- en regelgeving van de lidstaten dient te zijn opgenomen - brengt op vele terreinen veranderingen met zich mee, bijvoorbeeld wat betreft het omgaan met Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) en het voorkomen van (kunststof) zwerfafval in zee.

Centrale meldingsplicht ZZS

ZZS zijn chemische stoffen die ernstige en vaak onomkeerbare gevolgen kunnen hebben voor mens en milieu. Omdat gebleken is dat afvalverwerkers weinig inzicht hebben in de aanwezigheid van ZZS in de afvalstoffen die zij verwerken, worden leveranciers van ZZS-houdende producten met een concentratie hoger dan 0,1massa% verplicht dit centraal te registreren.

Het Europese agentschap ECHA gaat hiervoor een centrale database inrichten. Leveranciers moeten vanaf 5 januari 2021 daarin met naam en toenaam melden welke producten ZZS bevatten en om welke stof(fen) het precies gaat. De database wordt toegankelijk voor afvalverwerkers en - op verzoek - ook voor consumenten.

(Kunststof) zwerfafval in zee

Zwerfvuil dat in zee terechtkomt bestaat voor een belangrijk deel uit kunststof en vormt een risico voor natuur, mens en dier. Onder de noemer afvalpreventie moeten alle lidstaten maatregelen nemen om afvalproductie te voorkomen. Er worden meerdere maatregelen benoemd die lidstaten ten minste moeten nemen. In de Kaderrichtlijn afvalstoffen is dit als volgt geformuleerd:

“De lidstaten stellen vast welke producten de belangrijkste bronnen van zwerfafval vormen, met name in het natuurlijke en mariene milieu, en nemen passende maatregelen om zwerfafval van die producten te voorkomen en te verminderen. Wanneer de lidstaten besluiten deze verplichting uit te voeren door middel van marktbeperkingen, zorgen zij ervoor dat die beperkingen evenredig en niet-discriminerend zijn.”

Het is voor het eerst dat lidstaten verplicht worden om vervuiling op zee (door zwerfafval op land) te voorkomen. Dit betekent dat Nederland moeten analyseren waar het zwerfafval vandaan komt en verplicht wordt maatregelen te treffen om de belangrijkste bronnen van zwerfafval te bestrijden.

Op Rijksniveau zien we al een toenemende aandacht voor monitoring van zwerfafval (zo helpt Tauw bijvoorbeeld Rijkswaterstaat hierbij) en dat zal de komende jaren alleen maar toenemen. In lijn met de Europese strategie voor plastic, is de verwachting dat verschillende eenmalige plastic producten - zoals wattenstaafjes, borden, bestek en rietjes - zullen worden verboden.

Meer informatie over de Kaderrichtlijn afvalstoffen

Alle wijzigingen van richtlijn staan beschreven in de Richtlijn (EU) 2018/851 van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen.

 

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.