Kansen en uitdagingen

De komst van de Omgevingswet en aandacht vanuit Europa voor verbetering van de bodem zorgt voor nieuwe kansen in bodemkwaliteitsbeheer. Waar het nu en onder het overgangsrecht gaat om beheersen en beheren van ‘klassieke’ chemische bodemverontreiniging, wordt het belangrijker om ook te kijken naar biologische en fysische aspecten van de bodem, het afwegen van ecosysteemdiensten of het verbinden met thema’s als biodiversiteit. Door onze ervaring en kennis van alle bodem-gerelateerde thema’s en de wensen van bevoegd gezag kunnen we deze kansen voor u afwegen en verwerken tot de optimale beheerplannen voor uw situatie. Dat kan leiden tot een aanpak van een enkele verontreiniging of een integrale aanpak waarmee u het bodemgebruik op meerdere vlakken verduurzaamt.

Chemische kwaliteit

Bij civieltechnische maatregelen, grondverzet en gebiedsontwikkeling kan chemische verontreiniging een rol spelen. Wij helpen u met de juiste maatregelen risico’s beheersen, waardoor uw (geplande) ontwikkelingen kunnen plaatsvinden of worden voortgezet en kennen de juiste instrumenten. Of het nu gaat om de Wet bodembescherming die van toepassing blijft voor locaties met overgangsrecht of het de Omgevingswet betreft veelal de initiatiefnemer aan zet is.
Denk bijvoorbeeld aan kostenefficiënte maatregelen om de risico’s van lood in de bodem te beheersen, of een passende PFAS-aanpak. TAUW staat voor decennia lange ervaring met onderzoek en planvorming rond chemische verontreiniging en is koploper in nieuwe ontwikkelingen als non destructief onderzoek, ZZS en PFAS, (micro)plastics en afwegingen van maatschappelijke opgaven in stedelijk en landelijk gebied. Zo ondersteunen we bedrijven en overheden naast BUS meldingen en saneringsplannen bij: 

 • Locatiebeheerplannen
 • Gebiedsgericht grondwaterbeheerplannen
 • Masterplannen
 • Plannen voor een gebiedsgerichte aanpak
 • Grondstromenmanagement
 • Partijkeuringen (ook uit projecten BRL 9335-2)
 • Bouwstoffenkeuringen
 • Bodemkwaliteitskaarten
 • Bodembeheernota’s
 • Bodemrisicoanalyses
 • Beleidsvraagstukken
 • Veilig werken
   

Bodem is ons natuurlijk kapitaal

Organisaties krijgen naast chemische bodemkwaliteit steeds vaker te maken met eisen of wensen op het gebied van biologische of fysische bodemkwaliteit bij grondverzet en gebiedsinrichting. Denk daarbij aan het voorkomen dat exotische planten (Japanse Duizendknoop), gebiedsvreemde populaties of bodemsoorten worden geïntroduceerd en daarmee de bovengrondse en ondergrondse biodiversiteit verstoren.

Met onze hulp is de bodem in staat om problemen zelf op te lossen en de oorspronkelijke kwaliteit te herstellen. Hierbij valt te denken aan bodemherstel met natuurlijke oplossingen (Nature Based Solutions) die minder bodembelastend zijn, zoals SoSeal (bodembescherming door podzolvorming), smart sediment solutions (hergebruik bagger voor natuurontwikkeling) en Natural Catch (natuurlijk mat voor bescherming oppervlaktewater tegen chemische verontreinigingen). Daarvoor is het belangrijk om de chemische, fysische én biologische aspecten mee te nemen in uw bodembeheer. Zo zorgt u voor een vitaal, driedimensionaal bodemsysteem en draagt ook u bij aan het behalen van de door Nederland onderschreven Sustainable Development Goals (SDGs), de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN.

 

Heeft u een vraag? 

Neem contact op met één van onze adviseurs.

Tessa Verschoor 

 +31 62 29 74 82 0  

  Stuur mij een mail

 

Vitale bodems: essentieel voor ons voortbestaan

“De bodem bereikt?!” Zo luidt het rapport uit 2020 van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) waarin benoemd wordt dat de gezondheid van de landbouw-, bos- en natuurbodems zorgelijk achteruit gaat. Dit vraagt om een nieuw perspectief. Niet alleen voor deze bodems, maar ook voor de stedelijke en industriële bodems.

Lees het blogartikel

 

Heeft u een vraag over bodemkwaliteitsbeheer

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.