40 jaar ervaring: onderzoek en advies op maat

Elk bodemverontreinigingsproject vraagt om een unieke, specifieke aanpaak.

Heeft u een ruimtelijk plan voor een gebied, terwijl er een oude fabriek heeft gestaan? Denkt u dat er asbest in de bodem zit? Verspreidt een verontreiniging zich via het grondwater?

Tauw gaat als volgt te werk, om deze vraagstukken te onderzoeken:

 • We maken op grond van bestaande gegevens en data een gericht plan, waarna we monsters van de bodem nemen.
 • We analyseren welk type verontreiniging in de bodem aanwezig is. Op basis hiervan stellen we ons advies op.
 • We spitsen onze adviezen op maat toe op uw situatie. Is een bodemsanering efficiënt en effectief of zijn er andere oplossingen mogelijk?
 • Als een sanering van de bodem nodig is, dan maken we het plan en begeleiden de uitvoering.

 

Vaststellen van de omgevings- en bodemkwaliteit

Bodemonderzoek - analyseren bodemkwaliteitDe kern van ons werk zit in het vaststellen van de omgevingskwaliteit door het doen van metingen, inspecties of onderzoek. We bieden gedegen en kwalitatief hoogwaardig onderzoek, dataverwerking én advies. En we vertalen dit naar praktische oplossingen. Dit doen we bijvoorbeeld door:

 • Het oplossen van knelpunten bij ruimtelijke plannen.
 • Het maken van saneringsplannen.
 • Het voorbereiden van uitvoeringsplannen.
 • Toezicht te houden op de uitvoering.

We adviseren niet alleen, maar acteren ook naar de sanering. Daarbij letten we op de bredere context van het vraagstuk. Dataverwerking, zoals visualisaties van oude en nieuwe bodemdata, zetten we hier veel in.

Vooronderzoek volgens NEN 5725

Welke aanleiding een bodemonderzoek ook heeft, er is altijd een vooronderzoek nodig dat volgens de NEN 5725 (werkwijze milieuhygiënisch vooronderzoek bodemkwaliteit) is uitgevoerd. We beoordelen volgens NEN 5725 of er voldoende (voor)informatie bekend is en er geen aanvullend noodzakelijk is. Door te werken conform de geldende BRL-protocollen van SIKB, zorgen we dat het informatieniveau over de bodemkwaliteit voldoet aan de geldende normen.

Mogelijkheden op het gebied van bodemonderzoek

Wij bieden onder andere deze mogelijkheden op het gebied van onderzoek in de bodem:

 • Vooronderzoek volgens NEN 5725.
 • Verkennend onderzoek volgens NEN 5740.
 • Nulsituatie- en eindsituatieonderzoeken volgens NEN 5740 op activiteitniveau of op schaalniveau van een hele terminal.
 • Asbestonderzoek in bodem volgens NEN 5707.
 • Nader bodemonderzoek volgens NTA 5755.
 • Partijkeuring volgens BRL SIKB 1000.
 • Maatwerk onderzoek zoals saneringsgericht onderzoek, verificatie van incidenten, spills en lekkages naar de bodem (zorgplicht; art. 13 Wbb).
 • Onderzoek voor veilig uitvoeren van werkzaamheden in de bodem volgens CROW 400.
 • Plan van aanpak monitoring NRB bij niet voldoen aan verwaarloosbaar bodemrisico.
 • Locatiespecifieke risicobeoordeling van bodemverontreinigende stoffen.
 • Environmental Due Dilligence bij transacties.
 • Second opinion op bodemonderzoeken door derden.
 • Deskundig en strategisch advies.
 • AP04 partijkeuringen.
 • Het vaststellen van de bodemkwaliteit.
 • Gebiedsgericht grondwaterbeheer.
 • Grondwatermonitoring en grondwatermeetnetten.
 • Grondsaneringsonderzoeken en -plannen.


40 jaar ervaring in de bodem

Tauw heeft zo’n 40 jaar ervaring en verzorgt met haar 200 collega’s in het bodemwerkveld duizenden onderzoeken per jaar op het gebied van grondonderzoek en adviseert u in alle stadia van vooronderzoek, onderzoek, eventuele contacten en indiening bij bevoegd gezag. U kunt van ons een duurzame oplossing voor uw bodemvraag verwachten.

Naast (voor)onderzoek en metingen biedt Tauw een volledig dienstenpakket op het gebied van bodem, zoals bodemsanering, bodemkwaliteitsbeheer en bodembeleid & risicobeoordeling. Dat is onze kracht: we zorgen voor uw bodemproject van begin tot eind, want Tauw heeft alles onder één dak.

Innovatieve toepassingen tijdens het onderzoek

We passen altijd de nieuwste ontwikkelingen toe op het gebied van bodembeleid, (data) tools, wetgeving en richtlijnen. Zo betrekken we XRF-metingen actief in onze onderzoeken en gebruiken we drones en sensoren. Bovendien gebruiken wij de modernste programma’s om de verzamelde data in 3D in kaart te brengen en te visualiseren.

Bekijk onze projectreferenties bodemonderzoek

Wilt u informatie over de bodemonderzoeken van Tauw?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Tessa Verschoor
T: +31 62 29 74 82 0
E:tessa.verschoor@tauw.com
LinkedIn