Grondwater vraagstukken voor overheden

Onze maatschappij, landbouw en natuur kunnen niet zonder voldoende water van goede kwaliteit. Dat vraagt van overheden continue grip op grondwater. Bijvoorbeeld om overlast door grondwater te voorkomen in stedelijk gebied, te zorgen voor een goed grond- en oppervlaktewaterpeil voor natuurontwikkeling of om schadelijke effecten van ruimtelijke ontwikkeling op de bodem en grondwater te voorkomenJuist nu water door droogte schaarser wordt is een goed plan onmisbaar. TAUW helpt overheden met het in kaart brengen van de ondergrond en het grondwater, het berekenen en modelleren mogelijke effecten en risico’s en adviseren passende maatregelen voor een verantwoorde grondwaterhuishouding.  

Grondwater vraagstukken voor bedrijven

Bedrijven kunnen op verschillende manieren te maken krijgen met grondwater. Als product, zoals spoel- of koelwater in productieprocessen of drinkwater, maar ook bij bouwactiviteiten als uitbreidingen of nieuwbouw. De grote uitdaging is het bepalen van een aanpak waarmee voldoet aan alle actuele wet- en regelgeving én kostenefficiënt werktTAUW neemt u daarin alle zorg uit handen. We berekenen scenario’s en ontwikkelen heldere plannen voor waterbesparingen, grondwateronttrekkingen of saneringen voor uw organisatie. Daarmee vergroot u de kans op het verkrijgen van vergunningen, effectieve en efficiënte grondwatersaneringen en duurzaam watergebruik op uw terrein.  

De kracht van TAUW

Door ons omvangrijke team van grondwaterspecialisten vormen we één aanspreekpunt voor alle vraagstukken die te maken hebben met grondwater. Van werkzaamheden in oppervlaktewater, tot dieper gelegen grondwater en complexe saneringsuitdagingen, maar denk ook aan oplossingen op het gebied van de energietransitie. Door ons brede palet aan specialistische kennis en BRL-certificering bieden wij technische, planmatige en beleidsmatige advisering op maat. Dat leidt tot kansrijke vergunningsaanvragen, vloeiender procedures en (ruimtelijke) ontwikkelingen die sneller en kostenefficiënter worden uitgevoerd. Zowel voor overheden als voor bedrijven.

 

Heeft u een vraag?

Neem contact op met één van onze adviseurs.

 Jeroen Daas

 +31 65 38 97 17 6

Stuur mij een mail

 

 

 

Onze dienstverlening met betrekking tot geohydrologie

Iedere uitdaging is uniek. Om aan te sluiten bij uw specifieke wensen en eisen zijn we bij TAUW veelzijdig in onze dienstverlening. Zo ondersteunen we u met uitvoerige onderzoeken, berekeningen en modelleringen, maar ook met gerichte planvorming en procesbegeleiding. Bekijk onderstaand welke oplossingen wij te bieden hebben. 

(Regionale) grondwatermodellen

TAUW is expert in het ontwikkelen en toepassen van (regionale) grondwatermodellen voor verschillende doeleinden. We rekenen aan complexe grondwatersystemen en voorspellen de effecten van ingrepen op bijvoorbeeld landbouw, natuur en stedelijk water.

Lees meer

Bemalingsadvies

Voor de aanleg van een weg, leiding of tunnel moet er grond worden afgegraven. Dit afgraven is alleen mogelijk in het droge. Hiervoor is op veel plekken een tijdelijke bemaling nodig waarbij het grondwater wordt weggepompt. Aangezien een bemaling verschillende gevolgen kan hebben voor de omgeving, wordt hiervoor een bemalingsadvies opgesteld.

Lees meer

Oppervlaktewatermodellering

TAUW beschikt over specialisten op het gebied van oppervlaktewatermodellering. Hierbij wordt een model gemaakt van het oppervlaktewatersysteem in een bepaald gebied. Met dit model wordt de huidige situatie binnen het gebied geverifieerd of gekalibreerd.

Lees meer

Monitoring en meetnetten in het watersysteem

Middels monitoring en meetnetten verschaft TAUW niet alleen inzicht in de situatie van een bepaald gebied, maar ook in een beoogd doel voor allerlei vraagstukken binnen watersystemen. Hiervoor wordt een monitoringsplan opgesteld. Met een monitoringsplan kan ook worden getoetst of een meetnet voldoet aan de doelstellingen en kan worden gekeken naar de effecten van genomen maatregelen.

Lees meer

Heeft u een vraag over grondwater?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.