Soorten waterbodemonderzoeken die wij uitvoeren

 • Meten en bemonsteren van de waterbodem
 • Waterbodemonderzoek
 • Watersysteemanalyses
 • Bagger- en oeverprojecten
 • KRW en risicobeoordeling waterkwaliteit

Unieke waterbodemonderzoeken

Elk waterbodemonderzoek is uniek en heeft een eigen doelstelling. Zo speelt bij waterbodemonderzoek ten behoeve van het baggeren van watergangen (onderhoud) de hoeveelheid vrijkomende baggerspecie in relatie tot kwaliteit een grote rol. Terwijl bij het verdiepen van een vaarweg of haven (wijziging waterstaatswerk) de kwaliteit en de verwerkingsmogelijkheden van verschillende bodemlagen erg belangrijk is.

Dit soort onderzoeken voeren we meestal uit met mechanische boortechnieken. Een onderzoek naar de kwaliteit van baggerspecie is in veel gevallen ook een milieuhygiënische verklaring om baggerspecie te kunnen verwerken in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit.

Naast een verkennend of nader waterbodemonderzoek voeren wij asbestonderzoek in de waterbodem en watersysteemanalyses uit. Met de onderzoeksresultaten stellen we o.a. grondstromenplannen (incl. 3D-modellering), bestekken en baggerplannen op. Bovendien zijn we gecertificeerd voor de milieukundige begeleiding van waterbodemsaneringen (BRL 6003).

Overige diensten m.b.t. de waterbodem

Tauw ondersteunt haar klanten vaak op een integrale manier: 

 • grootschalige onderzoeken voor havenbedrijven en waterschappen;
 • verzorging van inspecties van oevers en kunstwerken;
 • waterbodemonderzoek voor kadevervanging (glooiingsonderzoek);
 • onderzoek tijdens bagger- en oeverprojecten;
 • onderzoek tijdens verdiepingen;
 • natuurlijke inrichting & advies over factoren als veenopbarsting en eutrofiering;
 • onderzoek van slibkarakteristieken;
 • advies over het hergebruik van baggerspecie, zoals emissieproeven, rijpingsproeven en poriewateranalyses.

Innovatieve meettechnieken

Als specialist in waterbodemmetingen gebruiken we moderne technieken voor het meten en bemonsteren van de waterbodem. Een voorbeeld hiervan is de Medusa-sensor. De Medusa-sensor meet de van nature voorkomende radioactieve straling uit de grond, die gekoppeld kan worden aan verschillende eigenschappen van de grond (bijvoorbeeld zware metaalconcentratie, korrelgrootte, textuur of mineraalsamenstelling). 

Neem contact op met onze adviseur

Tessa Verschoor

  +31 62 29 74 82 0 

 bodem@tauw.com

 

Offerteformulier