Circulair inkopen als provincie, gemeente of waterschap

Bij circulair inkopen, of maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI), reduceert u het gebruik van primaire grondstoffen en de milieu-impact / uitstoot. Dit is nodig vanwege CO2-emissieregels en om op lange termijn een bewoonbare wereld (met voldoende grondstoffenvoorraden) te hebben. Het inkoopproces heeft hier krachtige instrumenten voor in handen om dit te bereiken.

Om goede keuzes te maken is inzicht in het gebruik van grondstoffen, de levensduur van producten en de mogelijkheden van hergebruik en recycling van stoffen, onderdelen en producten een voorwaarde. Maar er spelen nog meer factoren een rol bij circulair en afvalvrij inkopen, zoals:

  • een langetermijnvisie;
  • de ambities van uw gemeente, provincie of waterschap;
  • uw rol in de keten van bouwprojecten als voortrekker of launching customer;
  • het borgen van circulaire ambities in een realisatie- of onderhoudscontract;
  • de gewenste samenwerkingsvorm tussen opdrachtgever, leverancier en aannemer en de bijpassende contract- en aanbestedingsprocedure.

 

Onze dienstverlening bij circulair inkopen

Om tot een duurzame inkoop te komen, kunnen de specialisten van TAUW u ondersteunen op volgende gebieden:

Inkoopstrategie

Als provincie, gemeente of waterschap hebt u uw circulaire ambities en doelstellingen. Maar zijn al uw speerpunten realistisch en haalbaar op korte of lange termijn? Dat hangt samen met uw organisatie en het project waarmee u te maken krijgt. Wij kijken per project naar de risico’s, opgaven en ruimte om te komen tot de best passende inkoopstrategie, contract- en aanbestedingsvorm om uw project circulair te maken. Vaak zijn met (kleine) aanpassingen in de inkoopstrategie grote duurzaamheidsvoordelen te behalen en kan dit ook voordelen opleveren in capaciteit of kosten. Bijvoorbeeld door programmatisch inkopen en/of het verlengen van de looptijd, waardoor de grondstofstromenbalans beter kan worden geregeld.

Opstellen contractstukken en aanbestedingsdocumenten

Afhankelijk van het contract en de aanbestedingsvorm helpen we u bij het opstellen van de contractstukken en aanbestedingsdocumenten. Om te sturen op circulariteit bij aanbiedende partijen is het belangrijk de specificaties van deze documenten, compleet, correct en helder te formuleren. Hiertoe analyseren wij de potentie die in de markt aanwezig is, bijvoorbeeld met een:

  • material flow analysis (MFA);
  • milieukostenindicatorberekening (MKI-berekening);
  • berekening met de Duurzaam Bouwen Calculator (DuboCalc) om de milieu-impact en kosten van specifiek grond-, weg- en waterbouwwerken (GWW) in kaart te brengen;
  • marktconsultatie over duurzame kansen, knelpunten of technische mogelijkheden.

Begeleiden aanbesteding

Tijdens het aanbestedingsproces van uw project helpen wij u bij het selecteren van partijen die daadwerkelijk met een circulaire (ontwerp)oplossing komen. We helpen u bijvoorbeeld bij het selecteren en beoordelen van de inschrijvingen. En tijdens de gesprekken met marktpartijen kunnen wij onze expertise op het gebied van circulariteit inbrengen.

Contractmanagement

Is eenmaal een partij gekozen, dan is het belangrijk dat deze zich houdt aan de eisen die in de aanbestedingsdocumenten zijn gesteld: Zijn de juiste stukken aangeleverd? Is het ontwerp maakbaar? Houdt de aannemer zich aan zijn beloften met betrekking tot het gebruik van secundaire grondstoffen of de losmaakbaarheid van een bouwwerk? Onze experts hebben ervaring met verschillende contractvormen en onmisbare kennis van de levenscyclusanalyse (LCA) van materialen en de mogelijkheden om materialen te hergebruiken.

 

Overheden als initiator voor circulaire economie

Circulair inkopen biedt een grote kans voor u als overheid om marktpartijen te stimuleren met een circulaire oplossing te komen en zo de beoogde circulaire beleidsdoelstellingen te behalen. Die kennis is bij aannemers vaak al aanwezig en daar kunt u uitstekend gebruik van maken. TAUW beoogt samen met u uw circulaire ambities om te zetten naar een concrete vraag in de markt, met als resultaat een duurzame oplossing die bijdraagt aan een circulaire economie. 

 

Heeft u een vraag?

Neem contact op met één van onze adviseurs.
Chantal Schrijver

  +31 62 11 04 77 6

Stuur mij een mail

 

 

Project: Routekaarten circulaire openbare ruimte gemeente Leiden

De gemeente Leiden heeft het doel gesteld om vanaf 2023 100% circulair uit te vragen bij bouwprojecten die vallen binnen haar opdrachtgeverschap. In 2030 is de stad Leiden 50% circulair om uiteindelijk in 2050 te resulteren in een 100% circulaire stad.

Lees meer 

 

 

Artikel in Land en Water

Innovatieve monitor voor verbruik grondstoffen
Steeds meer organisaties en decentrale overheden willen toe naar een circulaire economie, zo ook gemeente Leeuwarden. Om grip te krijgen en houden op de voortgang ontwikkelde de Friese gemeente samen met TAUW een ‘levende’ grondstofstromenanalyse. Uniek in z’n soort en innovatief in de duurzame wereld.

Lees meer

 

Artikel in Duurzaam Gebouwd

Circulariteit vraagt om gedragsverandering op werkvloer
De weg naar een circulaire toekomst kent tal van rotondes en doodlopende wegen. Ook voor opdrachtgevers bij de overheid is het daarom zoeken naar de juiste route. Niet alleen de middelen zijn daarbij onderwerp van gesprek, maar ook de cultuur. De Provincie Overijssel en adviesbureau TAUW voeren ons mee in de zoektocht naar de piketpalen in 2030 en 2050. 

Lees meer

 

Kunnen wij u helpen op het gebied van circulair inkopen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.