Het belang van CO2-berekeningen

Informatie over klimaatimpact helpt uw bedrijf koers te bepalen. Zo kunt u een carbon footprint gebruiken om zogenoemde ‘hotspots’ te identificeren en een CO2-minimaliserende aanpak op te stellen. Daarnaast is informatie over klimaatimpact voor consumenten belangrijk, om dagelijkse afwegingen te maken bij hun keuzes voor producten, diensten en bedrijven. Het belang van duidelijke inzichten in de klimaatimpact van uw bedrijf is dan ook groot. Bovendien vereist Europese wet- en regelgeving van organisaties dat ze transparant zijn over hun klimaatimpact. Nu betreft het vooral financiële marktpartijen en multinationals, maar in de komende jaren zal die transparantie ook van duizenden kleinere bedrijven in Europa worden verwacht (voor meer informatie, zie ook onze Transaction and Responsible Investment Services diensten).

Typen analyses

Carbon footprint van een product

De klimaatimpact van individuele producten is vaak een belangrijk verkoopargument bij afwegingen tussen het gebruik van verschillende (deel)producten of het verduurzamen van productieprocessen. Om de carbon footprint van een (deel)product voor u in kaart te brengen, maken we vaak gebruik van een Levenscyclusanalyse (LCA). Hiermee brengen we de gehele levenscyclus van een product in kaart, inclusief de emissies die door alle (deel)processen veroorzaakt worden. Zie ook onze webpagina over LCA

Carbon footprint van een organisatie

Een veelgevraagde analyse is het maken van een (jaarlijkse) carbon footprint voor de gehele organisatie. De resultaten hiervan kunt u gebruiken in uw jaarrapportage, als Key Performance Indicator (KPI) of als input voor uw MVO-beleid. De gangbare aanpak hiervoor is die van het Greenhouse Gas Protocol, welke beschrijft hoe klimaatimpact op een eenduidige manier kan worden geïnventariseerd en uitgerekend. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen drie ‘scopes’ die door onder meer door de Europese Commissie ook al in wet- en regelgeving worden benoemd:

  • Scope 1: emissies die voortkomen uit bronnen waarover de onderneming die de onderliggende activa uitgeeft controle uitoefent
  • Scope 2: emissies die uit het verbruik van aangekochte elektriciteit, stoom of andere bronnen van energie die stroomopwaarts van de onderneming die de onderliggende activa uitgeeft wordt opgewekt
  • Scope 3: alle indirecte emissies die niet onder de scope 1 en 2 vallen en die zich voordoen in de waardeketen van de rapporterende onderneming

Carbon footprint van een sector of regio

Voor een sector of regio kunnen CO2-berekeningen goed gebruikt worden voor beleid en strategie, bijvoorbeeld door een branchevereniging, overheid of bedrijventerrein. Op deze schaal speelt ook het belang om onderscheid te maken tussen directe en indirecte emissies. Voor dit type berekeningen hebt u vaak uitgebreidere inventarisaties van ons nodig, maar er kan ook gebruikgemaakt worden van bijvoorbeeld meer geaggregeerde databases. Ook passen we regelmatig een Material Flow Analysis (MFA) toe, om de klimaatimpact van belangrijke materiaalstromen in kaart te brengen. 

Advies op maat 

Bij CO2-berekeningen is een pragmatische aanpak belangrijk om daadwerkelijk stappen te kunnen zetten naar minder emissie. Daar hoort bijvoorbeeld bij dat er vooraf wordt ingeschat waar de grootste impact wordt verwacht, en dat dit mede bepaalt voor welke typen emissies aannames gedaan kunnen worden. Naast het uitvoeren van gedegen en betrouwbare analyses volgens de algemeen toegepaste normen en protocollen, bieden we u inzicht in wat de resultaten betekenen voor uw organisatie en welke vervolgstappen op zijn plaats zijn. Daarmee helpen we u in het maken van keuzes om duurzaam te ondernemen en een zo verantwoord mogelijke organisatie te zijn.

 

 

Heeft u een vraag?

Neem contact op met één van onze adviseurs.
Walter Tobé

  +31 61 55 33 26 7

Stuur mij een mail

 

 

Project: Berekenen broeikasgasuitstoot en reductiepotentie gemeente

TAUW kreeg de opdracht van een gemeente om:

  • de complete broeikasgasuitstoot van alle sectoren te berekenen in 1990 en nu
  • de complete broeikasgasuitstoot van alle sectoren te voorspellen voor 2030 en 2040
  • te berekenen wat de gemeente potentieel kan besparen door in te zetten op bepaalde maatregelen


Lees meer

Kunnen wij u helpen op het gebied van CO2-berekeningen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.