Vanuit de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E), Aanvullende Risico Inventarisatie & Evaluatie (ARI&E) of de aanvullende RI&E Gevaarlijke Stoffen, kan blijken dat binnen uw bedrijf (potentieel) gevaarlijke stoffen aanwezig zijn. Als uw medewerkers met deze stoffen, dampen of gassen werken, bestaat de kans dat zij hier mee in aanraking komen.

TAUW denkt graag op een praktische manier met u mee en geeft voorlichting over het werken met (gevaarlijke) stoffen. Dankzij onze jarenlange ervaring bij (industriële) bedrijven zijn wij in staat de mogelijke blootstelling aan een stof te kwantificeren en om het werkelijke gevaar in uw bedrijfsproces voor medewerkers te bepalen.

Blootstellingsonderzoek en werkplekmetingen

TAUW heeft meettechnici en een uitgebreid assortiment aan meetapparatuur ter beschikking voor het verrichten van werkplekmetingen. Deze metingen voeren wij uit volgens de geldende wet- en regelgeving en normen, zoals de NEN-EN 689. Voor het uitvoeren van deze metingen en voor het beoordelen van de mate van blootstelling aan stoffen, gebruiken wij genormaliseerde meetmethodieken. 

U kunt bij ons terecht voor metingen naar onder andere:

  • dieselmotoremissies (DME)
  • lasrook
  • kwartsstof
  • een brede range aan vluchtige organische stoffen (VOS), bijvoorbeeld formaldehyde. 
  • biologische agentia, zoals bacteriën, schimmels en gisten
  • en meer

Wij werken alleen voor industriële (bedrijven). Onze adviseurs meten ook de kwaliteit van het binnenmilieu in scholen en kantoren. 

Alle metingen zijn voorzien van een rapportage waarin beschreven staat hoe het onderzoek is uitgevoerd, met welk doel, wat de resultaten zijn, de toetsing aan grenswaarde, conclusies en aanbevelingen voor de te nemen maatregelen. Hierdoor weet u altijd waar u aan toe bent en wat voor uw bedrijf de volgende stap is om de gezondheid van uw medewerkers te waarborgen.

RI&E gevaarlijke stoffen (4-stappenplan)

Bedrijven hebben een groot aantal wettelijke verplichtingen op het gebied van gevaarlijke stoffen. De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft een stappenplan ontwikkeld waarmee u zelf kunt controleren in hoeverre u aan deze verplichtingen voldoet. In vier stappen kunt u beoordelen of uw bedrijf gezond en veilig werkt met gevaarlijke stoffen. De stappen zijn:

  • Stap 1: Registreer de stoffen en ken de gevaren;
  • Stap 2: Beoordeel de risico’s;
  • Stap 3: Bepaal of de juiste maatregelen worden genomen;
  • Stap 4: Borg de aanpak van gevaarlijke stoffen.

In de praktijk zien wij dat het niet altijd eenvoudig is om deze vier stappen te doorlopen. Dankzij de kennis en ervaring van onze adviseurs en de opgedane ervaringen met het bevoegd gezag kunnen wij deze stappen efficiënt toe passen. Wij maken daarbij zoveel mogelijk gebruik van systemen en informatie die binnen uw bedrijf aanwezig zijn.

Met onze hand-out ‘RI&E gevaarlijke stoffen. Het 4-stappenplan toegelicht’, geven wij toelichting op elke stap uit het 4-stappenplan van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Download stappenplan

Heeft u een vraag?

Neem contact op met één van onze adviseurs. Jenieke Kuipers - Dekker

 +31 62 06 13 59 6

Offerte aanvragen

 

 

 

Digitalisering registratie en beoordeling gevaarlijke stoffen

TAUW werkt nauw samen met Chemrade Software BV. Chemrade is een online tool voor advisering en ondersteuning op het gebied van registratie en beoordeling van de blootstellingsrisico’s van gevaarlijke stoffen. Het softwareprogramma voegt de verschillende stappen van het door de Nederlandse Arbeidsinspectie opgestelde ‘Arbo 4-stappenplan gevaarlijke stoffen’ samen in een gebruikersvriendelijke, online applicatie.

De tool geeft inzicht in de gevaren van de aanwezige gevaarlijke stoffen (het register) en de risico’s en beheersmaatregelen op de werkplek aan de hand van de Werplekinstructiekaart (WIK). Chemrade is door de Nederlandse Arbeidsinspectie erkend als één van de officiële beoordelingstools bij de risicobeoordeling van gevaarlijke stoffen binnen een bedrijf.

U krijgt uw eigen inlog waarmee de relevante informatie direct toegankelijk is voor uw hele organisatie.

Aan de slag met Chemrade

 

 

REACH

Ook in het kader van REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) worden er verplichtingen gesteld aan uw bedrijf. Wij kunnen u volledig ondersteunen op alle eisen en verplichtingen welke voortvloeien uit REACH voor downstream users. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het omgaan met extended safety data sheets en de daaruit voortkomende verplichtingen.

 

Kunnen wij u helpen op het gebied van gevaarlijke stoffen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.