Blootstelling aan gevaarlijke stoffen

Als uw medewerkers met stoffen, dampen of gassen werken, bestaat de kans dat iemand hiermee in aanraking komt. Tauw denkt op een praktische manier met u mee en geeft voorlichting over het werken met (gevaarlijke) stoffen.

Vanuit de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E), Aanvullende Risico Inventarisatie & Evaluatie (ARI&E) of de aanvullende RI&E Gevaarlijke Stoffen, kan blijken dat binnen uw bedrijf stoffen aanwezig zijn die (potentieel) gevaarlijk zijn. Voor Tauw is dit het startpunt om te onderzoeken of de stoffen bewezen gevaarlijk zijn en onder welke omstandigheden de stoffen zo gevaarlijk zijn, dat er maatregelen vereist zijn.

Dankzij onze jarenlange ervaring binnen de industrie zijn wij in staat de mogelijke blootstelling aan een stof te kwantificeren en om het werkelijke gevaar in uw bedrijfsproces voor medewerkers te bepalen.

RI&E gevaarlijke stoffen (4-stappenplan)

Bedrijven hebben een groot aantal wettelijke verplichtingen op het gebied van gevaarlijke stoffen. De inspectie SZW (voormalig Arbeidsinspectie) heeft een tool ontwikkeld waarmee u zelf kunt controleren in hoeverre u aan deze verplichtingen voldoet.

In vier stappen kunt u beoordelen of uw bedrijf gezond en veilig werkt met gevaarlijke stoffen. De stappen zijn:

  1. Registreer de stoffen en ken de gevaren;
  2. Beoordeel de risico’s;
  3. Bepaal of de juiste maatregelen worden genomen;
  4. Borg de aanpak van gevaarlijke stoffen.

In de praktijk zien wij dat het niet altijd eenvoudig is om deze vier stappen te doorlopen. Dankzij de kennis en ervaring van onze adviseurs en de opgedane ervaringen met het bevoegd gezag kunnen wij deze stappen efficiënt toe passen. Wij maken daarbij zoveel mogelijk gebruik van systemen en informatie die binnen uw bedrijf aanwezig zijn.

Blootstellingsmetingen

Tauw heeft meettechnici en een uitgebreid assortiment aan meetapparatuur ter beschikking voor het verrichten van werkplekmetingen. Wij voeren metingen uit volgens de geldende wet- en regelgeving. Voor het uitvoeren van metingen en voor de beoordeling van de mate van blootstelling aan stoffen, gebruiken wij genormaliseerde meetmethoden.

Wij meten bijvoorbeeld blootstelling aan dieselmotoremissies (DME), lasrook, kwartsstof en vluchtige organische stoffen (VOS) zoals formaldehyde. Ook verrichten wij metingen naar de kwaliteit van het binnenmilieu in scholen en kantoren.

Bovendien kunt u bij Tauw terecht voor metingen van blootstelling aan biologische agentia, zoals bacteriën, schimmels en gisten. Metingen die niet gerelateerd zijn aan de blootstelling aan gevaarlijke stoffen, maar die wij wel uitvoeren, zijn trillings- en geluidsmetingen.

Alle metingen zijn voorzien van een rapportage waarin beschreven staat hoe het onderzoek is uitgevoerd, met welk doel, wat de resultaten zijn, de conclusies en aanbevelingen. Hierdoor weet u altijd waar u aan toe bent en wat voor uw bedrijf de volgende stap is om de gezondheid van uw medewerkers te waarborgen.

REACH

Ook in het kader van REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) worden er verplichtingen gesteld aan uw bedrijf. Wij kunnen u volledig ondersteunen op alle eisen en verplichtingen welke voortvloeien uit REACH voor downstream users. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het omgaan met extended safety data sheets en de daaruit voortkomende verplichtingen.

Heeft u een vraag?

Neem contact op met één van onze adviseurs. 

Jenieke Kuipers-Dekker 
Tel: +31 62 06 13 59 6

Stuur mij een mail

Heeft u een vraag over blootstellingsonderzoeken?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.