Welke risico’s zijn er?

Vanuit de omgeving zijn er verschillende soorten risicobronnen die een effect kunnen hebben op de ruimtelijke ontwikkeling. We kijken hierbij naar de aanwezigheid van de volgende risicovolle activiteiten:

  1. Inrichtingen die onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen vallen
  2. Transport van gevaarlijke stoffen over de weg, het spoor of het water
  3. Hogedruk aardgasleidingen

Daarnaast kan een ruimtelijke ontwikkeling zelf ook effecten hebben naar de omgeving toe. We kijken dan naar de mogelijke invloed ten aanzien van externe veiligheid op de directe omgeving. Het gaat hierbij meestal om een kwalitatieve inschatting.

Quick scan externe veiligheid

Als eerste inventariseert Tauw de - in de directe omgeving van het plangebied aanwezige - risicobronnen. Vervolgens wordt per risicobron geanalyseerd of deze in het kader van externe veiligheid beperkingen op kan leggen aan de voorgenomen ontwikkelingen in het plangebied. Hierbij wordt geanalyseerd of nader onderzoek naar een specifieke risicobron noodzakelijk is, of dat er op kwalitatief niveau uitsluitsel gegeven kan worden.

Risicoberekeningen (QRA)

Indien er nader onderzoek naar een specifieke risicobron nodig is, doen we in veel gevallen een kwantitatieve analyse. Tauw voert deze toetsing uit door middel van risicoberekeningen, ook wel QRA genoemd. Vervolgens adviseren we over risicoverlagende maatregelen. We beschikken over gespecialiseerde software om gedetailleerde berekeningen uit te voeren te toetsen wat de gevolgen van de voorgenomen ontwikkelingen zijn.

De rapportage van de berekeningen geeft inzicht in de afstanden en contouren van het plaatsgebonden risico, het groepsrisico en eventuele knelpunten. Deze rapportage is inzetbaar bij de ruimtelijke onderbouwing bij ieder bestemmingsplan of de aanvraag van een omgevingsvergunning.

Heeft u een vraag?

Neem contact op met één van onze adviseurs. 

Danny Pol 
Tel: +31 65 47 12 35 7

Stuur mij een mail

Heeft u een vraag over externe veiligheid?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.