Inspelen op veranderende wet- en regelgeving

Voldoen aan wet- en regelgeving en specifieke normen is de basis voor succesvolle bedrijfsvoering. Maar blijvend grip houden op wet- en regelgeving wordt een steeds complexere uitdaging. Regels veranderen en nieuwe inzichten leiden tot nieuwe normen en eisen op het gebied van milieu, (externe) veiligheid en arbeidsomstandigheden. Dit vraagt diepgaande, actuele kennis en ervaring, waar niet alle organisaties over beschikken. TAUW ondersteunt die organisaties met interne audits. Hierbij kijken we kritisch naar de naleving van wet- en regelgeving in de praktijk en geven we helder advies voor toekomstbestendige oplossingen.    

Welke interne audits voeren wij voor u uit? 

Tijdens een interne audit beoordelen wij als onafhankelijke partij in hoeverre aan de benodigde HSE wet- en regelgeving of normeisen wordt voldaan. Dit leidt tot objectieve signalering van eventuele tekortkomingen, die we persoonlijk met u bespreken. Per tekortkoming adviseren we praktische oplossingen om te voldoen aan de gestelde eisen. Wij voeren bij TAUW de volgende, eventueel gecombineerde, interne audits uit:

Milieu (o.a. ISO 14001)

We creëren inzicht in uw milieuprestaties bijvoorbeeld voor de aanvraag of toetsing van milieuvergunningen, maar ook vanuit ISO14001 invalshoek. We controleren of (stook)installaties, lozingen en emissies voldoen alle gestelde wettelijke normen en adviseren verbeteringen om in compliance te zijn of uw milieuprestaties te verbeteren.

Arboveiligheid (o.a. ISO 45001, VCA en Safety Culture Ladder)

Iedere werkplek brengt risico’s met zich mee. Bijvoorbeeld door te werken met machines, gevaarlijke stoffen of een brandgevaarlijke omgeving. Tijdens een audit controleren we of alle voorschriften worden gevolgd en waar mogelijk risicobeperkende maatregelen worden getroffen. Daarnaast kunnen we tijdens de interne audit beoordelen in hoeverre uw bedrijf invulling geeft aan veiligheidsbewustzijn.

(Externe) veiligheid (o.a. NTA 8620, Brzo, ARI&E)

Bij een veiligheidsaudit controleren we aanwezige veiligheidsprocedures en de aanpak om aanwezige veiligheidsrisico’s te voorkomen. Een interne audit gericht op Brzo (besluit risico zware ongevallen) kan een onderdeel hiervan zijn. We signaleren mogelijke tekortkomingen en adviseren oplossingen om de veiligheid van medewerkers en de omgeving te verbeteren.

Managementsysteem (o.a. ISO 9001)

Tijdens systeemaudits beoordelen we in hoeverre uw managementsysteem is ingericht op continue verbetering van HSE-prestaties, gebaseerd op de plan-do-check-act cyclus. Op basis van observaties en gesprekken ontstaat een beeld van de huidige situatie en worden verbeterpunten gesignaleerd waarmee het bewustzijn en zelflerend vermogen kan worden versterkt.

De adviseurs van TAUW beschikken over de ervaring om bovenstaand genoemde type audits integraal uit te voeren, in verschillende combinaties. 

Toekomstgericht handelen

Een interne audit van TAUW geeft een scherpe momentopname, maar biedt ook waardevolle inzichten voor de toekomst, juist door inhoudelijke interne audits te combineren met systeemaudits. Door onze kennis van technische processen en de nieuwste ontwikkelingen in wet- en regelgeving in verschillende disciplines helpen we organisaties toekomstgerichte keuzes maken.

  • Met welke technische aanpassing anticipeert u op strenger wordende milieueisen?
  • Hoe kunt u op een efficiënte manier duurzamer en veiliger werken en tegemoet komen aan wensen van verschillende stakeholders, zoals het bevoegd gezag, medewerkers en de maatschappij?

Met onze praktische en pragmatische adviezen speelt u tijdig in op nieuwe ontwikkelingen en heeft u waardevolle handvatten voor strategische bedrijfskeuzes. 

 

Heeft u een vraag?

Neem contact op met één van onze adviseurs. Thijs Limburg

+31 61 11 87 30 1

Stuur mij een mail

 

 

Kunnen wij u helpen bij de interne audit?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.