Wij zijn betrokken bij de verschillende stappen die hiervoor moeten worden gezet. Dit gaat van een melding Activiteitenbesluit tot een Wabo vergunning voor een IPPC en/of BRZO bedrijf met of zonder m.e.r.-beoordeling. Vaak gaat het om een combinatie van een bouw- en milieuactiviteit. In sommige gevallen gaat het ook om een lozing van water op het oppervlaktewater of om het in bedrijf hebben van een eigen afvalwaterzuivering.

Verkrijgen van een vergunning

Voor het verkrijgen van een vergunning (license to operate) beginnen we altijd met de inventarisatie van uw wensen. Aan de hand van uw wensen bepalen we welke vergunningen en toestemmingen nodig zijn. Ook beoordelen we of de beoogde locatie geschikt is voor uw wensen. In overleg met u  gaan we in gesprek met het bevoegde gezagen zoals de gemeente, omgevingsdienst, provincie en Rijkswaterstaat. Vervolgens stellen we de vergunningsaanvraag op en voeren onze experts onderzoek uit ten behoeve van de aanvraag. Tenslotte beoordelen we de ontwerpbeschikking die is opgesteld door het bevoegd gezag en dienen  eventueel zienswijze in. In noodzakelijke gevallen dienen we ook bezwaar en beroep in.

Het resultaat is dat u, met onze ondersteuning, uw inrichting in bedrijf kunt brengen in overeenstemming met de afgegeven vergunning.

De exacte werkwijze bij het verkrijgen van een vergunning is altijd afhankelijk van uw specifieke situatie.

Onderzoek

Om tot een vergunningaanvraag te komen, is vaak onderzoek nodig. Tauw kan nagenoeg alle onderzoeken zelf uitvoeren dankzij onze specialisten. Onderzoeken die vaak voorkomen in een vergunningstraject zijn:

 • Controle bestemmingsplan en categorie bedrijvigheid
 • Toetsing m.e.r.-beoordeling
 • Controle Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)
 • Controle Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO)
 • Opstellen Kwalitatieve risicoanalyse (QRA)
 • Opstellen Milieu Risico Analyse (MRA)
 • GAP Analyse Publicatiereeks gevaarlijke stoffen (PGS)
 • Bodemonderzoek
 • Bodemrisicoanalyse
 • Akoestisch onderzoek
 • BBT/BREF/IPPC toets
 • Stikstofdepositie en vergunning Wet natuurbescherming (Wnb)
 • Luchtkwaliteit en -emissies
 • Geuronderzoek
 • Afvalwatertoetsingen zoals ABM toets en emissie-immissie toets

Contactgegevens

Neem contact op met één van onze adviseurs. 


Rosalie Geerlinks
Tel: +31 61 10 39 63 3

Heeft u vragen over de omgevingsvergunning?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Rosalie Geerlinks
T: +31 61 10 39 63 3
E:rosalie.geerlinks@tauw.com
LinkedIn