Afval

Op festivalterreinen is er een grote stroom aan afval. Het imago van reststromen verandert steeds vaker van afval naar grondstof. Vaak vormen reststromen een bron van waardevolle grondstoffen, energie en bouwstoffen.

Tauw adviseert u over al deze onderwerpen. Wij kijken niet alleen naar afvalstromen, maar ook naar de relatie van deze stromen met grondstoffen. Wij ontwikkelen zelf processen voor optimale verwerking van reststromen en helpen u om afval dat hergebruikt of gerecycled kan worden op/nabij het festivalterrein op een verantwoorde en kosteneffectieve wijze te verwerken.

Wij zoeken voor u naar de beste oplossing voor grond- en reststoffen en verzorgen daarbij zowel het technisch/inhoudelijke als het juridische kader.

(Arbo)veiligheid

De snelle groei van vooral muziekfestivals in omvang en aantal zorgt er voor dat arbeidsomstandigheden een steeds belangrijkere rol spelen. De grootte van de festivals draagt bij aan het feit dat het werk steeds complexer en gevaarlijker wordt. De grootste risico’s binnen de sector zijn valgevaar, gehoorbeschadiging, klimaatomstandigheden, fysieke belasting en overwerken.

Tauw heeft kennis en jarenlange ervaring op het gebied van arbeidsomstandigheden om u te ondersteunen om bovenstaande risico’s te beperken of te voorkomen. Wij helpen u door op voorhand een risico-inventarisatie en achteraf een risico-evaluatie te maken (RI&E).

Brandveiligheid

Festivals worden gekenmerkt door grote aantallen personen die dicht op elkaar staan, bijvoorbeeld voor het podium. Bij een calamiteit, zoals een brand of het omvallen van een lichtmast, kan de hoge personenbezetting leiden tot veel slachtoffers, doordat men het terrein niet voldoende snel kan verlaten. Ook de inzet van hulpdiensten, zoals brandweer en ambulance, kan belemmerd worden door deze hoge personenbezetting gezien de tegengestelde beweegrichting.

Om bij een calamiteit incidenten te voorkomen, is het van belang voldoende vluchtroutes te creëren en op voorhand op basis van realistisch scenario's een noodplan uit te werken. Hierin worden de vluchtveiligheid van bezoekers, inzet BHV en inzet hulpdiensten integraal door ons meegenomen.

Tauw kan gezamenlijk met de festivalorganisatie dit noodplan opstellen. Daartoe:

  • Stellen wij ontvluchtingstijdberekeningen en vluchtplannen op, waarmee vastgesteld wordt of het beoogde aantal bezoekers veilig en tijdig het terrein kan verlaten (of juist meer bezoekers kunnen worden toegelaten) EN
  • Brengen wij de bluswatervoorzieningen in beeld en wordt de bereikbaarheid voor hulpdiensten beoordeeld en verwerkt in een aanvalsplan voor de brandweer.

Als festivalorganisatie heeft u verantwoordelijkheid voor de veiligheid van bezoekers. Met een deskundig uitgewerkt noodplan vult u deze verantwoordelijkheid op de juiste wijze in.

Civiel

Als organisator van een festival wil je er natuurlijk voor zorgen dat je bezoekers slechts met één ding bezig zijn. En dat is het festival zelf!

Je gunt je gasten een goede tijd op het festivalterrein. Een intuïtieve en gebruiksvriendelijke inrichting van het festivalterrein draagt hier zeker aan bij. De beleving van uw gasten staat voor ons centraal.

Tauw is gespecialiseerd in het inrichten van de openbare ruimte, waarbij breder wordt gekeken naar de invloed van onze ingrijpen op de directe en indirecte omgeving. Wij helpen u bij uw zoektocht naar oplossingen die niet alleen eenvoudig te creëren zijn, maar die ook excelleren in het tijdelijke gebruik en eenvoudig te verwijderen zijn na afloop.

Wij kunnen u van dienst zijn bij de duurzame mobiliteitsvraagstukken die de bezoekers op een eenvoudige, snelle en goede manier van en naar het festivalterrein leiden. Ook ontwerpen wij de verhardingen, afwatering en de voorzieningen zodat deze juist bijdragen, in plaats van afbreuk doen aan de beleving van uw bezoekers.

Drinkwater en afvalwater

Het is van groot belang dat de aanvoer van drinkwater en de afvoer van afvalwater op festivals goed geregeld moeten zijn. Achter de schermen komt hier echter een hoop bij kijken. Uitbesteden kost veel geld en bij de lozing op de riolering moet dit worden afgestemd met het waterschap.

Het drinkwater van festivals komt veelal uit het drinkwaternet. Tauw heeft ervaring met het monitoren van het (afval)watersysteem en adviseert op het gebied van waterbesparende maatregelen. Wij helpen u met het verduurzamen van uw waterketen. Het toepassen van vacuümtoiletten, waarbij het toilet wordt gespoeld met 1 liter water in plaats van normale spoeltoiletten met 6 tot 8 liter water, is een maatregel waardoor de afvalproductie sterk wordt verminderd.

Vanwege onze kennis van waterdistributie, waterbehandeling en contacten bij gemeenten en waterschappen kunnen we u helpen om het aan- en afvoer van water op uw festival te verbeteren.

Duurzame energie

Vaak zijn festival- en evenemententerreinen niet voorzien van aansluitingen op gas- en elektriciteitsnetwerken. Op terreinen waar deze wel zijn voorzien is de capaciteit vaak te laag. Extra vermogen wordt vaak gegenereerd door de inzet van milieuonvriendelijke generatoren.

De grootste energievraag op een festivalterrein is elektriciteit. Festivals worden doorgaans gehouden in het voorjaar en in de zomermaanden. De warmtevraag is hierdoor gering. Rondom het thema energie zet Tauw zich vooral in om de elektriciteitsopwekking te verduurzamen.

Dit doen wij door de toepassing van onderstaande mogelijkheden:

  • Generatoren met duurzame brandstoffen
  • Een deel van de elektriciteit opwekken met PV panelen
  • Mogelijkheid om grondwater in te zetten als koelmiddel
  • Kleinschalige windturbines

Het toepassen van duurzame technologieën op een festival kan worden gebruikt als voorlichting en demonstratie. Ook kan het profileren als duurzaam festival van meerwaarde zijn. 

Geluid

Geluidsoverlast wordt bij festivals vaak als bezwaargrond gebruikt. Ook is het een steeds belangrijker en altijd terugkomend milieuaspect. In bijna alle gevallen zal geluid een doorslaggevende rol spelen in de besluitvorming en vergunningverlening.

Tauw is al jaren actief in het monitoren van de geluidsniveaus tijdens de evenementen en festivals. Wij kennen de problematiek rondom geluid en geluidoverlast maar wij zijn ook vertrouwd met de politiek. Wij geven een invulling aan de eisen die voortvloeien uit de vergunning of ontheffing.

Minstens zo belangrijk is dat de tijdens de monitoring verkregen informatie gebruikt wordt om evenementen in te plannen en zelfs vooraf al aan te kunnen geven welke geluidsniveaus bij een specifiek evenement of een specifieke halindeling verwacht kunnen worden. Dit zorgt voor een optimale afstemming op toekomstige wensen van de opdrachtgever bij volgende vergunningsaanvragen of nieuwe ontwikkelingen.

Natuurwetgeving

De natuurwetgeving en dan vooral de Wet Natuurbescherming wordt steeds vaker door omwonenden en belangenorganisaties als bezwaargrond gebruikt, soms ook met succes. Dit kan grote consequenties hebben voor het festival.

Om dit te voorkomen kunnen wij u helpen door tijdig beeld te krijgen met welke beschermde planten en dieren er rekening gehouden moet worden. Schade aan beschermde soorten zijn vaak te voorkomen door eenvoudig toe te passen maatregelen. Onze expertise hierin hebben wij opgebouwd door het uitvoeren van monitoring en het doen van onderzoeken naar de effecten van muziekgeluid en vuurwerk op broedende vogels.

Omgevingsmanagement

Festivals vinden vaak plaats in een landelijk gebied en dicht bij de stad. De organisatie van een festival kan zo tegen de conflicterende belangen van betrokken partijen (bewoners, bedrijven en overheden) aanlopen. Natuurlijk dekken wettelijke regels en procedures (bijvoorbeeld veiligheid en milieu) een deel van die belangen af, maar niet alles.

De uitdaging van omgevingsmanagement schuilt in het zodanig organiseren van het proces, dat het project draagvlak krijgt bij betrokken partijen én dat wettelijke procedures tijdig en succesvol worden afgerond. De omgevingsmanagers van Tauw maken er werk van om de belangen van de omgevingspartijen te kennen, zij dragen bij aan de mogelijkheden en deze te respecteren, zorgen voor draagvlak en kweken begrip voor eventuele hinder.

Hoe ziet het resultaat van het omgevingsmanagement eruit? Hoe en wanneer betrek je belanghebbenden bij het omgevingsmanagamentproces? Hoe organiseer je dat? Voor al deze aspecten van omgevingsmanagement kunt u terecht bij het Team Omgevingsmanagement van Tauw. Tauw brengt partijen bij elkaar en heeft de kennis en ervaring om tot een geslaagd festival te komen.

Vergunningen

Wilt u een evenement of een festival organiseren? Dan zijn hier verschillende vergunningen en meldingen voor noodzakelijk. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een vergunning voor het afspelen van muziek of een vergunning voor het schenken van alcohol. De benodigde vergunningen verschillen per regio en per festival. Tauw beschikt over de kennis met betrekking tot de vergunningen, kent de vereisten per regio en kan u op deze manier optimaal van dienst zijn.

Een festival kent verschillende categorieën: van klein en eenvoudig tot groot en complex. Tauw voert daarom graag voor uw festival een op maat gemaakte vergunninginventarisatie uit, waarin wordt vastgesteld welke vergunningen benodigd zijn en neemt de zorg uit uw handen. Wij zullen de vergunningen, in overleg met de gemeente, voor u aanvragen.

Verlichting

Verlichting wordt gebruikt voor verschillende doeleinden. Doorgaans wordt verlichting toegepast om er voor te zorgen dat situaties veiliger worden en dat mensen zich veilig voelen. Bij festivals wordt verlichting ook gebruikt voor een ander doel, namelijk om de sfeer en sensatie te bekrachtigen. Tauw adviseert al jaren lang gemeenten, provincies en evenementenorganisatoren op allerlei aspecten van verlichting: van duurzame verlichting tot en met beleid, van energiebesparing tot en met duurzame inkoop.

Voor Tauw vormt de beleving de basis van elk verlichtingsplan. In onze verlichtingsplannen staan lichthinder, lichtvervuiling en belevingswaarde centraal. Wij zijn bekend met de landelijke verlichtingsrichtlijnen en kunnen u een advies op maat leveren.

Actueel

De laatste ontwikkelingen bij Tauw

Andere projecten

Bekijk ook deze projecten

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.