Verdiepend onderzoek

De passende beoordeling gaat met meer detail in op de aspecten uit de voortoets. Dit betekent dat de aard van de activiteit voldoende concreet uitgewerkt moet zijn. Daarnaast komen ook de mogelijkheden voor mitigatie en de cumulatie met andere plannen en projecten in beeld. Op basis daarvan geeft Tauw een effectbepaling van uw plan of project, in combinatie met ander plannen of projecten, op de specifieke instandhoudingsdoelen van het betreffende Natura 2000-gebied. De mogelijkheden om te mitigeren kunnen daarnaast ook sterk bepalend zijn voor de vergunbaarheid van het project en de uitvoerbaarheid van een plan.

Tauw heeft veel ervaring met het uitvoeren van het verdiepende onderzoek door heel Nederland en is bekend met de breed geaccepteerde en verplichte richtlijnen en model, waarvan AERIUS een bekend voorbeeld is voor het berekenen van stikstof. Andere voorbeelden zijn grondwatermodellen en geluidsmodellen en wetenschappelijk onderbouwde dosis-effectrelaties voor verlaging van waterpeilen en toename van geluidsverstoring (inclusief soortspecifieke verstoringsafstanden). Tauw heeft als integraal adviesbureau alles in huis om de vertaling van technische effecten te vertalen naar ecologische effecten.

Mitigerende maatregelen

Bij de passende beoordeling is het ook van belang om mitigerende maatregelen in beeld te brengen. Mitigerende maatregelen zijn bronmaatregelen die verstorende effecten, zoals geluid of licht, tegen gaan. Voor stikstof kan bijvoorbeeld door bronmaatregelen of externe saldering het effect ingeperkt worden. Externe saldering betekent dat een andere bestaande bron van stikstof weggenomen wordt om de netto toename van stikstofdepositie te verlagen of zelfs geheel teniet te doen.

Mogelijke uitkomsten van een passsende beoordeling

De passende beoordeling kent drie mogelijke uitkomsten:

  1. Bij nadere beschouwing blijkt toch geen sprake te zijn van negatieve effecten.
    Dit is in de praktijk vooral van toepassing na de implementatie van mitigerende maatregelen. In dit geval is geen cumulatie met andere projecten of plannen aan de orde. Voor projecten wordt deze uitkomst bevestigd in de vorm van een vergunning, waarin de mitigerende maatregelen als voorwaarden worden vastgelegd.
  2. Het plan of project heeft (eventueel na mitigatie) een negatief effect, maar de omvang van dit effect blijkt bij nadere beschouwing niet significant negatief te zijn.
    Daarbij is ook rekening gehouden met cumulatieve effecten van andere ontwikkelingen. Ook hier geldt voor projecten de noodzaak om een vergunning aan te vragen, die mogelijk voorschriften en/of beperkingen zal bevatten. Lees hier meer over de vergunningsaanvraag
  3. Het plan of project heeft significante negatieve effecten en de effecten kunnen niet worden uitgesloten of voorkomen door middel van mitigatie.
    De enige mogelijkheid om het plan of project doorgang te laten vinden is als geen alternatief mogelijk is, het maatschappelijk belang voldoende groot is en de effecten gecompenseerd kunnen worden. Dit kunt u doen door uw activiteit te toetsen aan de zogenaamde ‘ADC-criteria’. Lees hier meer over de ADC-toets.

 

Heeft u vragen over de passende beoordeling?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.