Bevoegd Gezag

De Provincies (en in uitzonderingsgevallen het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat) zijn verantwoordelijk voor de vergunningverlening voor Natura 2000-gebieden. In veel situaties besteedt de provincie de behandeling van de vergunningaanvraag uit aan de Omgevingsdienst. De ecologen van Tauw zijn bekend met de meeste provincies en regionale omgevingsdiensten en weten precies wat nodig is om de vergunningaanvraag zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen. Wij kennen de juridische kaders en adviseren over de beste aanpak. Samen met de ecoloog heeft u de grootste kans dat uw aanvraag goedgekeurd wordt en uw activiteit doorgang kan vinden.

Vooroverleg

In overleg met de opdrachtgever organiseren we een vooroverleg met het Bevoegd Gezag om de stukken door te spreken en afspraken te maken over het detailniveau. Dit versoepelt doorgaans het vergunning traject.  

Vergunningaanvraag

Afhankelijk van de provincie of omgevingsdienst gaat de vergunningaanvraag via een formulier. De ecoloog stelt de aanvraag op en zorgt voor een goede onderbouwing. De informatie uit de voortoets en de passende beoordeling vormen een belangrijke basis voor de vergunningaanvraag. Doordat de ecoloog bekend is met de formulieren en de inhoud van de passende beoordeling, kan deze het formulier snel, compleet en correct invullen.

Doorlooptijd

De doorlooptijd van een vergunningsaanvraag is zeer afhankelijk van het bevoegd gezag en de drukte. De voorbereiding voor de vergunningaanvraag kan enkele weken duren, afhankelijk van de beschikbare informatie uit het vooronderzoek en de passende beoordeling en de voorgenomen activiteit. De vergunningaanvraag kan tot 26 weken in beslag nemen. Weet u al dat u een vergunning nodig heeft voor uw project of activiteit, wacht dan niet te lang met deze aanvraag.

Heeft u een vraag?

Neem contact op met onze adviseur

Frank Aarts
  +31 62 11 06 31 5

Stuur mij een e-mail

Heeft u vragen over de vergunningsaanvragen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.