De sector maakt nog bijna volledig gebruik van fossiele grond- en brandstoffen

Veel bedrijven gebruiken bijvoorbeeld gas als brandstof om hoge temperaturen te bereiken voor productieprocessen. Bij verbranding van deze fossiele brandstof komt een grote hoeveelheid CO2 vrij. Innovaties zijn dus broodnodig!

In de toekomst moeten fabrieken gaan draaien op duurzame elektriciteit uit zon en wind of energie uit aardwarmte, waterstof en/of biogas. De grondstoffen komen dan uit biomassa, reststromen en -gassen. De restwarmte gebruikt de industrie zelf of levert die aan de tuinbouw, gebouwen en woningen. De industrie is in dat geval naast gebruiker van energie ook producent en buffer van energie.

Welke verplichtingen zijn er al voor de bedrijven?

De industriële sector en (grote) bedrijven hebben al verplichtingen in de energietransitie. In 2012 is de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED), vastgesteld waarmee zij verplicht zijn om energie-audits en een kosten-batenanalyse van de warmtevoorziening bij nieuwbouw en renovatie uit te laten voeren. Hiermee worden haalbare energiebesparende maatregelen in kaart gebracht, inclusief investering en terugverdientijd. De normeringen – ook in het kader van de EU Green Deal – worden de komende jaren alleen maar strenger. Heffingen op CO2-uitstoot moeten dit proces verder versnellen. Om klaar te zijn voor de toekomst gaan veel bedrijven uit eigen beweging al wat stappen verder.

Energie-infrastructuur en de uitdagingen voor bedrijventerreinen

De focus van de energietransitie in de industrie ligt op energiebesparing en verduurzaming van het energieverbruik in de processen. De industriesector ontkomt er niet aan: om volledig CO2-neutraal te zijn moeten fossiele brandstoffen op termijn worden vervangen door duurzaam opgewekte energie. Dit vraagt wat van de industrie, maar ook van de infrastructuur om die energie te leveren. Veel leidingen en netwerken kunnen dat nu nog niet aan. Volledige elektrificatie van de industriële processen zal niet haalbaar zijn. Voor bepaalde processen blijven hogere temperaturen nodig. Voor de energievoorziening moet daarom ook op zoek worden gegaan naar andere gassen dan aardgas, denk aan waterstof, biogas en syngas.

Bedrijventerreinen hebben daarbovenop een extra uitdaging. Zij moeten en willen integraal vergroenen door de opwekking van duurzame energie en energiebesparende maatregelen te koppelen aan thema’s als klimaatadaptatie en biodiversiteit.  

Hoe kan TAUW hierin ondersteunen?

TAUW helpt de industriële sector en andere grote bedrijven in hun verduurzamingsopgave. De energietransitie is daarin het doel dat vele raakvlakken heeft met andere beleidsvelden en disciplines. Zo heeft een aanpassing aan een installatie of een renovatie van een fabriek ook invloed op de bodem en ecologie. TAUW beschikt over de juiste experts voor een integrale advisering in de energietransitie van de industrie en bedrijven. Van technische kennis van data en praktijk tot gebiedsgerichte kennis van de opdrachtgever en zijn omgeving. Wij kennen de geldende en toekomstige wet- en regelgeving zodat desinvesteringen worden voorkomen en bedrijven proactief klaargestoomd worden voor de toekomst. Op de juiste momenten zetten wij de juiste kennis in. We helpen met en doorrekeningen van warmtealternatieven en conditionerende onderzoeken en vergunningen.

 

Heeft u een vraag?

Neem contact op met één van onze adviseurs.

Harm Hubbeling

  +31 62 04 46 90 5

Stuur mij een mail

 

 

Heeft u vragen over de energietransitie voor bedrijven?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.