Regionale Energiestrategie (RES)

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat dertig regio’s een Regionale Energiestrategie (RES) opstellen. Hierin maken regionale overheden en maatschappelijke organisaties afspraken over het opwekken van grootschalige duurzame energie op land, de verdeling van duurzame warmtebronnen en de daarvoor benodigde opslag en energie-infrastructuur.

Provincies maken hiervoor:

 • de benodigde ruimtelijke kaders
 • zijn verantwoordelijk voor vergunningverlening voor duurzame energie-initiatieven
 • coördineren in de datavoorziening
 • en stimuleren de uitwerking van zoekgebieden tot projecten door onder andere kennisdeling, een financiële deskundige bijdrage aan participatie, meervoudig ruimtegebruik, ruimtelijke samenhang en samenwerking.

Hoe kan TAUW hierin ondersteunen?

TAUW zet haar kennis en ervaring in op het gebied van de beleidsmatige en ruimtelijke uitwerking en inpassing van zoekgebieden voor duurzame energie. Hierbij adviseren wij over specifieke vraagstukken vanuit natuur en landschap en adviseren in het te doorlopen planproces, m.e.r.-procedures, uitgangspunten rondom lokaal eigendom en de daarbij horende inhoudelijke en financiële participatie.

Onze toegewijde adviseurs onderzoeken samen met uw organisatie de koppelkansen voor opstellingen van zon- en windenergie. Voorbeelden hiervan zijn: 

 • het koppelen van zonneschermen aan geluidschermen
 • en het vergroten van biodiversiteit in zonneparken.

Samen met stakeholders uit de omgeving stellen we ontwerpprincipes op voor wind- en zonne-energie, werken we aan beeldkwaliteitsplannen voor zonneweides en treden we op als expert bij informatiebijeenkomsten voor statenleden, gemeenteraden en bewoners.

TAUW heeft diverse methodieken en tools ontwikkeld om energieregio’s, provincies, initiatiefnemers en stakeholders te ondersteunen bij het maken van nadere afwegingen tussen en in de zoekgebieden zon en wind. Wij helpen provincies bij het maken van de juiste stappen in de energietransite, door middel van:

 • beleids- en procesadvisering
 • ruimtelijke inpassing
  • interactieve ontwerpsessies
  • ontwerpateliers
  • diverse 3D visualisaties
  • Virtual Reality
 • milieueffectrapportages
 • relevante brondata  

 

Heeft u een vraag?

Neem contact op met één van onze adviseurs.

Joost de Jong

  +31 61 10 78 42 9

Stuur mij een mail

 

 

Project: Ondersteuning RES regio’s Noord-Holland

In opdracht van de programmaorganisatie RES Noord-Holland ontfermt TAUW zich over inhoudelijke & procesondersteuning en organiseert het werkateliers, zodat men samen met betrokkenen tot een Regionale Energie Strategie per energieregio kan komen.  Daarnaast stelt TAUW effectbeoordelingen op voor natuur en landschap, is het aanspreekpunt voor twee deelregio’s en werkt het mee aan de ontwikkeling van scenario’s voor duurzame opwek.

Om diverse scenario’s (waaronder windmolenopstellingen en zonneweides) begrijpelijk te maken voor de gemeentes worden de scenario’s uitgewerkt in 3D animaties. Daarnaast kunnen we met behulp van het Tygron platform interactieve sessies organiseren, zodat de ruimtelijke inpassing in real live duidelijk kan worden gemaakt.  

 

 

Heeft u vragen over de energietransitie voor provincies?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.