Uitwerking zoekgebieden

Om invulling te geven aan de energieopgave hebben provincie, gemeenten en waterschappen in alle regio’s processen opgetuigd om ‘zoekgebieden zon en wind’ te definiëren met inbreng van betrokken stakeholders. Deze zoekgebieden moeten vervolgens nader worden uitgewerkt.

Momenteel is Tauw vanuit een breder consortium betrokken bij de RES van meerdere energieregio's in Nederland, zoals Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid. Daarbij hebben we onder andere onze kennis ingezet op het gebied van natuur en landschap en bij de pilot voor de te volgen m.e.r.-procedure. Daarnaast was Tauw aanspreekpunt voor twee deelregio’s.

Methodieken en tools

Gedurende het RES proces heeft Tauw diverse methodieken en tools ontwikkeld om energieregio’s, gemeenten, initiatiefnemers en stakeholders te ondersteunen bij het maken van nadere afwegingen tussen en in de zoekgebieden zon en wind. Deze zijn ook in andere energieregio’s toepasbaar.

Klik op één van de onderstaande links om te zien wat wij voor u kunnen betekenen.

 

Heeft u een vraag? 

Stel hem aan één van onze adviseurs.Ellen Wilms 

   +31 62 93 66 75 9 

  Stuur mij een mail 

 

Werkatelier om uw visie te concretiseren

Het doel van deze werksessie is om bewustwording te realiseren over de energie-opgave in uw regio, de mogelijke impact hiervan en uw mening hierover. De deelnemers gaan in deze interactieve sessie zelf aan de slag om te verkennen welke kansen en beperkingen zij zien qua inpassing van wind- en zonne-energie in hun regio. De sessie kan bestaan uit een spel of een werkatelier met verschillende rondes. Doelgroepen zijn onder meer belangengroepen of verenigingen of groepen bewoners. De sessie kan zowel live als digitaal gehouden worden.

Interactieve ontwerpsessie wind- of zonnepark met Tygron

Het Tygron Platform betreft multifunctionele software die gebruikt kan worden om specifieke data te koppelen aan ruimtelijke vraagstukken en deze in de vorm van een interactieve sessie / serious game te verkennen. 

Met deze interactieve sessie bieden wij u inzicht in de ruimtelijke inpasbaarheid van wind- en zonne-energie, in relatie tot bestaande ruimtelijke restricties voor wind en/of zon vanuit wet- en regelgeving. Daarna tekenen wij tijdens deze sessie met behulp van de 3D omgeving van het Tygron Platform een nieuw initiatief van wind of zon. Beperkende contouren vanuit de huidige situatie zijn direct zichtbaar in de 3D omgeving, denk hierbij aan de minimale afstand van windmolens tot woningen en buisleidingen. Een interactieve Tygron sessie kan worden ingezet voor gemeenten en initiatiefnemers om inzicht te verkrijgen in de verschillende keuzes of maatregelen die hen te wachten staan.   

3D Visualisatie wind- en zonne-energie met Tygron

Er is behoefte om verschillende zoekgebieden voor zon en wind op eenvoudige wijze ruimtelijk inzichtelijk te maken. Wij voorzien hierin door deze zoekgebieden vanuit Tygron te vertalen naar een 3D film. De film laat opstellingen vanuit verschillende camerahoeken zien, zoals vanaf ooghoogte en vogelvlucht en van veraf en dichtbij. Zo kunnen opstellingen ook in relatie tot elkaar ruimtelijk verkend worden. Dit is onder andere voor de deelregios Amstelland en Amsterdam in het kader van de concept RES uitgevoerd, zie de 3D visualisaties/verbeeldingen van de ruimtelijke scenario’s op de website https://energieregionhz.nl/documenten

De ruimtelijke impact van verschillende zoekgebieden wind- en zonne-energie wordt hiermee op een eenvoudige manier visueel inzichtelijk voor een groot publiek.

Ontwerp en landschappelijke inpassing

Het ontwerp van een opstelling voor zon en/of wind hangt van vele factoren af. Graag werken wij een ontwerp in samenspraak met u nader uit, rekening houdend met diverse randvoorwaarden en kansen. Denk bijvoorbeeld aan zonnepanelen op geluidschermen langs bestaande infrastructuur, de inpassing van windmolens langs wegen of vaarwegen of het ontwerp van een landschappelijk ingepast natuurinclusief zonnepark met meervoudig gebruik. 

Met behulp van de visualisaties krijgt u een beeld op ooghoogte of in vogelvlucht (met behulp van een drone) van de landschappelijke inpassing van het opwekken van deze duurzame energie. De visualisaties kunnen met een foto-inpassing of een 360 graden beeld worden gemaakt. De beelden zijn voor alle doelgroepen geschikt.

Beleving in Virtual Reality

Met behulp van Virtual Reality techniek kunnen wij de impact van beoogde ruimtelijke maatregelen, zoals een windmolenpark of een zonnepark, op een laagdrempelige manier voor u visualiseren en tastbaar maken. Hiermee kunnen we bij u en/of uw doelgroep een groot inlevingsvermogen in het ontwerp realiseren, wat bijdraagt aan een optimalisatie van het ontwerp.

Virtual Reality is bij uitstek een techniek die de impact van ruimtelijke maatregelen op een laagdrempelige, maar wel heel realistisch manier, beleefbaar en tastbaar maakt voor belanghebbenden, ook zonder technische achtergrond. De VR-toepassing kan ingezet worden op bijeenkomsten, voor digitale platforms zoals websites of sociale media, en bij digitale overleggen.

Impactstudie Natuur en Landschap

Een impactstudie natuur en landschap geeft ambtenaren en/of bestuurders inzicht of een initiatief voor het duurzaam opwekken van energie in een waardevol natuur- of landschappelijk gebied realiseerbaar is. Hierbij wordt gekeken naar de wet- en regelgeving voor die waarden en/of de landschappelijke effecten. Zo is de realisatie van windmolens en zonneweides in bijvoorbeeld Natuurnetwerk Nederland niet direct uitgesloten, indien aantoonbaar is dat de waarden niet aangetast worden. 

Ruimtelijke inpassing / ontwerp

Bij de uitwerking van zoekgebieden zon en of wind toetsen wij deze aan ruimtelijk beleid en aan harde en zachte restricties. Daarnaast verkennen wij mogelijke meekoppelkansen, zoals het koppelen van zonneschermen aan geluidschermen of het vergroten van biodiversiteit in zonneparken. 

Door de inzet van digitale tools kunnen we elke doelgroep bereiken, waaronder ook thuiswerkers, jongeren of minder mobiele mensen.

Waarom Tauw ?

Tauw heeft uitgebreide kennis op het gebied van natuur en landschap. In samenwerking met de klant zoeken wij naar de beste ruimtelijke oplossingen en bijbehorend ontwerp. Interactieve sessies met verschillende stakeholders of bewonersgroepen zien wij als een verrijking van het ontwerp- en planproces. Onze vernieuwende digitale hulpmiddelen zetten wij in om tegemoet te komen aan de behoefte van elke doelgroep. Denk hierbij aan het samen verkennen van ruimtelijke mogelijkheden of het tonen van verschillende ontwerpoplossingen. Juist in deze tijd van corona komen deze digitale hulpmiddelen goed van pas en bieden wij een aanpak op maat.

Heeft u vragen over de ruimtelijke inpassing?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.