Uitwerking zoekgebieden zonne- en windenergie

Om invulling te geven aan de energieopgave hebben provincies, gemeenten en waterschappen in alle regio’s processen opgetuigd om ‘zoekgebieden zon en wind’ te definiëren met inbreng van betrokken stakeholders. Deze zoekgebieden moeten vervolgens nader worden uitgewerkt.

Afgelopen jaren is TAUW vanuit een breder consortium  betrokken geweest bij de RES voor de regio’s Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid.. Hierin zorgden wij voor zowel inhoudelijke als procesondersteuning en organiseerden we werkateliers, zodat men samen tot een RES is gekomen. Wij waren daarbij aanspreekpunt voor de ambtenaren in drie  deelregio’s.

Wij zetten graag onze kennis en ervaring in op het gebied van de beleidsmatige en ruimtelijke uitwerking en inpassing van zoekgebieden en advisering rondom specifieke vraagstukken vanuit natuur en landschap en m.e.r. procedures. Ook adviseren wij u in het te doorlopen planproces en de daarbij horende inhoudelijke participatie en uitgangspunten rondom lokaal eigendom en financiële participatie.  Wij onderzoeken koppelkansen voor opstellingen van zon- en windenergie en begeleiden ontwerp- en koppelkansensessies hieromtrent. Wij stellen samen met de stakeholders uit de omgeving ontwerpprincipes voor zonne- en windenergie op, wij werken aan beeldkwaliteitsplannen voor zonneweides en  treden op als expert bij informatiebijeenkomsten voor gemeenteraden en bewoners

Methodieken en tools

TAUW heeft diverse methodieken en tools ontwikkeld om energieregio’s, gemeenten, initiatiefnemers en stakeholders  te ondersteunen bij het maken van nadere afwegingen tussen en in de zoekgebieden zon en wind. Deze zijn  in alle  energie regio’s toepasbaar.

Ruimtelijke inpassing / ontwerp

Bij de uitwerking van zoekgebieden zon en of wind toetsen wij deze aan ruimtelijk beleid en aan harde en zachte restricties. Daarnaast verkennen wij mogelijke meekoppelkansen, zoals het koppelen van zonneschermen aan geluidschermen of het vergroten van biodiversiteit in zonneparken. 

Door de inzet van digitale tools kunnen we elke doelgroep bereiken, waaronder ook thuiswerkers, jongeren of minder mobiele mensen.

Klik op één van de onderstaande tabbladen om meer te lezen over onze dienstverlening in wind- en zonne-energie.

 

Heeft u een vraag?

Neem contact op met één van onze adviseurs.

Joost de Jong

  +31 61 10 78 42 9

Stuur mij een mail

 

 

Werkatelier om uw visie te concretiseren

Het doel van deze werksessie is om bewustwording te realiseren over de energie-opgave in uw regio, de mogelijke impact hiervan en uw mening hierover. De deelnemers gaan in deze interactieve sessie zelf aan de slag om te verkennen welke kansen en beperkingen zij zien qua inpassing van wind- en zonne-energie in hun regio. De sessie kan bestaan uit een spel of een werkatelier met verschillende rondes. Doelgroepen zijn onder meer belangengroepen of verenigingen of groepen bewoners. De sessie kan zowel life als digitaal gehouden worden.

Interactieve ontwerpsessie windpark of zonneweide met Tygron

Het Tygron Platform is een multifunctionele software die gebruikt kan worden om specifieke data te koppelen aan ruimtelijke vraagstukken en deze in de vorm van een interactieve sessie / serious game te verkennen.  

Met deze interactieve sessie bieden wij u inzicht in de ruimtelijke inpasbaarheid van wind- en zonne-energie, in relatie tot bestaande ruimtelijke restricties voor wind en of zon vanuit wet- en regelgeving. Daarna tekenen wij met behulp van de 3D omgeving van het Tygron Platform een nieuw initiatief van wind of zon tijdens de sessie. Beperkende contouren vanuit de huidige situatie zijn direct zichtbaar in de 3D omgeving, denk hierbij aan de minimale afstand van windmolens tot woningen en buisleidingen.

De opstelling van wind- of zonne-energie kan vervolgens vanuit allerlei perspectieven in de omgeving bekeken worden en geeft direct inzicht in de ruimtelijke en landschappelijke impact op de leefomgeving. Een interactieve Tygron sessie kan worden ingezet voor gemeenten en initiatiefnemers. Het verkrijgen van inzicht in de verschillende keuzes of maatregelen  die men te wachten staat is voor hen cruciaal.  

3D Visualisatie wind- en zonne-energie met Tygron

Er blijkt behoefte te zijn aan het eenvoudig ruimtelijk inzichtelijk maken van verschillende zoekgebieden voor zon en wind. Wij voorzien hierin door zoekgebieden van wind- en zonne-energie vanuit Tygron te vertalen naar een 3D film. De film laat opstellingen met verschillende camerahoeken zien, zoals vanaf ooghoogte en vogelvlucht en van veraf en dichtbij. Opstellingen kunnen zo ook in relatie tot elkaar ruimtelijk verkend worden. Dit is onder andere voor de deelregios Amstelland en Amsterdam in het kader van de concept RES uitgevoerd, zie de 3D visualisaties / verbeeldingen van de ruimtelijke scenario’s op de website https://energieregionhz.nl/documenten

De ruimtelijke impact van verschillende zoekgebieden wind- en zonne-energie wordt hiermee op eenvoudige wijze visueel inzichtelijk voor een groot publiek.

Ontwerp en landschappelijke inpassing

Het ontwerp van een opstelling voor zon en / of wind hangt van vele factoren af. Graag werken wij een ontwerp in samenspraak met u nader uit, rekening houdend met diverse randvoorwaarden en kansen. Denk bijvoorbeeld aan zonnepanelen op geluidschermen langs bestaande infrastructuur, de inpassing van windmolens langs wegen of vaarwegen of het effect van beplanting rondom of tussen zonnepanelen in een zonneweide.

Met behulp van de visualisaties krijgt u een beeld op ooghoogte of in vogelvlucht (met behulp van een drone) van de landschappelijke inpassing van de opwek van deze duurzame energie. De visualisaties kunnen met een foto inpassing worden gemaakt of met een 360 graden beeld. De beelden zijn voor alle doelgroepen geschikt.

Beleving in Virtual Reality

Met inzet van de Virtual Reality techniek kunnen wij de impact van beoogde ruimtelijke maatregelen zoals bijvoorbeeld een windmolenpark of een zonnepark op een laagdrempelige manier voor u visualiseren en tastbaar maken. Daardoor kan bij u of uw doelgroep een groot inlevingsvermogen in het ontwerp bereikt worden, wat bijdraagt aan een optimalisatie van het ontwerp.

Virtual Reality is bij uitstek een techniek die de impact van ruimtelijke maatregelen op een laagdrempelige manier, maar wel heel realistisch beleefbaar en tastbaar maakt voor belanghebbenden, ook zonder technische achtergrond. De VR-toepassing kan ingezet worden op bijeenkomsten en digitale platforms zoals websites of sociale media en ook in digitale overleggen.

Impactstudie Natuur en Landschap

Een impactstudie natuur en landschap geeft inzicht of een initiatief voor de duurzame opwek van energie realiseerbaar is in een waardevol natuur- of landschappelijk gebied. Hierbij wordt gekeken naar de wet- en regelgeving voor die waarden en / of de landschappelijke effecten. De realisatie van windmolens en zonneweides in bijvoorbeeld Natuurnetwerk Nederland is niet direct uitgesloten, als aangetoond kan worden dat de waarden niet aangetast worden. De doelgroep van deze impactstudies zijn ambtenaren en / of bestuurders.

Waarom Tauw ?

TAUW heeft grote kennis op het gebied van natuur en landschap. In samenwerking met de klant zoeken wij naar de beste ruimtelijke oplossingen en bijbehorend ontwerp. Interactieve sessies met verschillende stakeholders of bewonersgroepen zien wij als een verrijking van het ontwerp- en planproces. Onze vernieuwende digitale hulpmiddelen zetten wij in om tegemoet te komen aan de behoefte van elke doelgroep. Denk hierbij aan het samen verkennen van ruimtelijke mogelijkheden of het tonen van verschillende ontwerpoplossingen. In een gesprek met u verkennen  wij een aanpak op maat.

 

Heeft u vragen over de ruimtelijke inpassing?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.