Uitwerking zoekgebieden zonne- en windenergie

Om invulling te geven aan de energieopgave hebben provincie, gemeenten en waterschappen in alle regio’s processen opgetuigd om ‘zoekgebieden zon en wind’ te definiëren met inbreng van betrokken stakeholders. Deze zoekgebieden worden vervolgens nader uitgewerkt.

Momenteel is TAUW vanuit een breder consortium betrokken bij de RES van de energieregio's Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid. Hierin zorgen wij voor zowel inhoudelijke als procesondersteuning en organiseren we werkateliers, zodat men samen tot een RES is gekomen. Wij zetten onze kennis in op het gebied van natuur en landschap, wij begeleiden ontwerp- en koppelkansensessie voor de zoeklocaties van zonne- en windenergie, wij ontwikkelen ontwerpprincipes voor zonne- en windenergie, schrijven aan een beeldkwaliteitsplan voor een zonneweide, treden op als expert bij informatiebijeenkomsten voor gemeenteraden en bewoners, zijn betrokken bij de pilot RES en m.e.r.-procedure en zijn we aanspreekpunt voor ambtenaren in enkele deelregio’s.

Methodieken en tools

Gedurende het RES proces heeft TAUW diverse methodieken en tools ontwikkeld om energieregio’s, gemeenten, initiatiefnemers en stakeholders te ondersteunen bij het maken van nadere afwegingen tussen en in de zoekgebieden zon en wind. Deze zijn iedere energieregio en gemeente toepasbaar.

Ruimtelijke inpassing / ontwerp

Bij de uitwerking van zoekgebieden zon en of wind toetsen wij deze aan ruimtelijk beleid en aan harde en zachte restricties. Daarnaast verkennen wij mogelijke meekoppelkansen, zoals het koppelen van zonneschermen aan geluidschermen of het vergroten van biodiversiteit in zonneparken. 

Door de inzet van digitale tools kunnen we elke doelgroep bereiken, waaronder ook thuiswerkers, jongeren of minder mobiele mensen.

Klik op één van de onderstaande tabbladen om meer te lezen over onze dienstverlening in wind- en zonne-energie.

 

Heeft u een vraag? 

Neem contact op met één van onze adviseurs.

Joost de Jong

  +31 61 10 78 42 9

Stuur mij een mail

 

 

Werkatelier om uw visie te concretiseren

Het doel van deze werksessie is om bewustwording te realiseren over de energie-opgave in uw regio, de mogelijke impact hiervan en uw mening hierover. De deelnemers gaan in deze interactieve sessie zelf aan de slag om te verkennen welke kansen en beperkingen zij zien qua inpassing van wind- en zonne-energie in hun regio. De sessie kan bestaan uit een spel of een werkatelier met verschillende rondes. Doelgroepen zijn onder meer belangengroepen of verenigingen of groepen bewoners. De sessie kan zowel live als digitaal gehouden worden.

Interactieve ontwerpsessie windpark of zonneweide

In een interactieve sessie bieden wij u inzicht in de ruimtelijke inpasbaarheid van wind- en zonne-energie, in relatie tot bestaande ruimtelijke restricties voor wind en/of zon vanuit wet- en regelgeving. Daarna tekenen wij tijdens deze sessie met behulp van een 3D-dataplatform een nieuw initiatief van wind of zon. Beperkende contouren vanuit de huidige situatie zijn direct zichtbaar in de 3D omgeving, denk hierbij aan de minimale afstand van windmolens tot woningen en buisleidingen. Verschillende opstellingen van windmolens of zonnepanelen tekenen we in om vervolgens een afweging van de voor- en nadelen van iedere opstelling te bespreken. Een interactieve ontwerpsessie geeft inzicht voor gemeenten, ontwikkelaars van zonneweides en windparken en energiecoöperaties in de verschillende keuzes of maatregelen die hen te wachten staan. 

3D Visualisatie wind- en zonne-energie

Met 3D-visualisaties maken wij de ruimtelijke impact van de zoekgebieden uit de RES voor zonne- en windenergie op eenvoudige wijze inzichtelijk. De film laat opstellingen vanuit verschillende camerahoeken zien, zoals vanaf ooghoogte en vogelvlucht en van veraf en dichtbij. Zo kunnen opstellingen ook in relatie tot elkaar ruimtelijk verkend worden. Dit is onder andere voor de deelregio’s Amstelland en Amsterdam in het kader van de concept RES en de RES 1.0 uitgevoerd. Zie ook de animaties bij de interactieve sessies ‘Windmolens in uw buurt’ op de website https://energieregionhz.nl/documenten. Zowel van onze opdrachtgevers als van inwoners kregen wij positieve reacties op de 3D-visualisaties. Met deze visualisaties droegen wij bij aan het juiste gesprek in de omgeving over de voorgestelde windmolenlocaties.

Ontwerp en landschappelijke inpassing

Het ontwerp van een opstelling voor zon en/of wind hangt van vele factoren af. Graag werken wij een ontwerp in samenspraak met u nader uit, rekening houdend met diverse randvoorwaarden en kansen. Denk bijvoorbeeld aan zonnepanelen op geluidschermen langs bestaande infrastructuur, de inpassing van windmolens langs wegen of vaarwegen of het ontwerp van een landschappelijk ingepast natuurinclusief zonnepark met meervoudig gebruik. 

Met behulp van de visualisaties krijgt u een beeld op ooghoogte of in vogelvlucht (met behulp van een drone) van de landschappelijke inpassing van het opwekken van deze duurzame energie. De visualisaties kunnen met een foto-inpassing of een 360 graden beeld worden gemaakt. De beelden zijn voor alle doelgroepen geschikt.

Beleving in Virtual Reality

Met behulp van Virtual Reality techniek kunnen wij de impact van beoogde ruimtelijke maatregelen, zoals een windmolenpark of een zonnepark, op een laagdrempelige manier voor u visualiseren en tastbaar maken. Hiermee kunnen we bij u en/of uw doelgroep een groot inlevingsvermogen in het ontwerp realiseren, wat bijdraagt aan een optimalisatie van het ontwerp.

Virtual Reality is bij uitstek een techniek die de impact van ruimtelijke maatregelen op een laagdrempelige, maar wel heel realistisch manier, beleefbaar en tastbaar maakt voor belanghebbenden, ook zonder technische achtergrond. De VR-toepassing kan ingezet worden op bijeenkomsten, voor digitale platforms zoals websites of sociale media, en bij digitale overleggen.

Impactstudie Natuur en Landschap

Een impactstudie natuur en landschap geeft ambtenaren en/of bestuurders inzicht of een initiatief voor het duurzaam opwekken van energie in een waardevol natuur- of landschappelijk gebied realiseerbaar is. Hierbij wordt gekeken naar de wet- en regelgeving voor die waarden en/of de landschappelijke effecten. Zo is de realisatie van windmolens en zonneweides in bijvoorbeeld Natuurnetwerk Nederland niet direct uitgesloten, indien aantoonbaar is dat de waarden niet aangetast worden. 

Waarom Tauw ?

Tauw heeft uitgebreide kennis op het gebied van natuur en landschap. In samenwerking met de klant zoeken wij naar de beste ruimtelijke oplossingen en bijbehorend ontwerp. Interactieve sessies met verschillende stakeholders of bewonersgroepen zien wij als een verrijking van het ontwerp- en planproces. Onze vernieuwende digitale hulpmiddelen zetten wij in om tegemoet te komen aan de behoefte van elke doelgroep. Denk hierbij aan het samen verkennen van ruimtelijke mogelijkheden of het tonen van verschillende ontwerpoplossingen. Juist in deze tijd van corona komen deze digitale hulpmiddelen goed van pas en bieden wij een aanpak op maat.

 

Heeft u vragen over de ruimtelijke inpassing?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.