Waterschappen worden energieleveranciers

Waterschappen maken biogas uit slib. Uit dit biogas wordt duurzame stroom gemaakt. Op dit moment wordt voorgesorteerd op de omzetting van deze biogas naar groen gas en deze in te voeren in het aardgasnet voor de bebouwde omgeving of transport.

Daarnaast wordt voorgesorteerd op het vastleggen van CO2 als product. Het ongezuiverde en gezuiverde afvalwater is geschikt om als bron te dienen voor aquathermie, waarbij warmte wordt geleverd aan de stad en/of zelf wordt gebruikt. Hierdoor kan er nog meer groen gas worden geleverd. De waterschappen doen onderzoek naar de inrichting van het terrein van de RWZI als ‘Smart Energy Hub’ met onder andere de productie uit duurzame stroom van waterstof en zuivere zuurstof voor een energiezuiniger zuiveringsproces. 

Waterschappen liggen op koers

De meeste waterschappen hebben een duidelijk plan richting energie en klimaatneutraliteit in 2030 door middel van investeringen in eigen opwekking van duurzame energie. Over het algemeen liggen zij goed op koers bij het behalen van deze ambities. Waterschappen zetten in op een brede energiemix met het accent op groen gas, zonnepanelen en windturbines. Voor het realiseren van windturbines is het vinden van een geschikte locatie en het organiseren van draagvlak een grote uitdaging. Het benutten van thermische energie uit oppervlaktewater en waterstof en zuurstof uit duurzame stroom is met een opmars bezig.

Hoe kan TAUW hen hierin ondersteunen?

TAUW heeft de juiste kennis en experts in huis voor een integrale advisering in en aanpak van de verduurzamingsopgave van waterschappen. Onze toegewijde adviseurs beschikken over veel kennis van de technologie en technische inrichting van het zuiveringsproces en kunnen de potentie van opwekking van duurzame energie in kaart brengen.

Met haalbaarheidsonderzoeken rekenen we uit hoeveel groengas er kan worden gemaakt, wat de potentie is van waterstof en zuurstof en hoeveel warmte er maximaal ontkoppeld en dus geleverd kan worden aan de bebouwde omgeving, terwijl de zuivering optimaal blijft functioneren. Wij kunnen een rol spelen in het concept, maar ook in de detailengineering en zelfs in de daadwerkelijke realisatie. Zo helpen wij waterschappen veranderen in ‘energieschappen’.

Bij de benutting van de eigen assets en RWZI terreinen voor de opwekking van duurzame energie, kan TAUW van waarde zijn met conditionerende onderzoeken en de procedurele voorbereiding. Wij weten en meten wat mag en kan – bijvoorbeeld als een waterschap zonnepanelen wil plaatsen op terreinen en water – en adviseren over de ruimtelijke inpassing en kansen voor biodiversiteit. In het omgevingsmanagement kunnen wij de linking pin zijn tussen gemeente, omwonenden en het waterschap en met de nieuwste technieken kunnen we de ruimtelijke inpassing van bijvoorbeeld windmolens visualiseren.Heeft u een vraag?

Neem contact op met één van onze adviseurs.Berend Reitsma

  +31 65 12 26 00 5

Stuur mij een mail

 

 

Heeft u vragen over de energietransitie voor waterschappen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.