Aan de hand van de aard en omvang van de verwachte effecten van droogtestress kan de gebiedsbeheerder desgewenst het beleid hierop afstemmen en tevens beoordelen of adaptieve maatregelen voor inrichting, beheer en/of onderhoud wenselijk zijn.

De KNMI ’14 klimaatscenario’s liggen ten grondslag aan deze studie. Volgens deze scenario’s zal de hoeveelheid neerslag in de zomer afnemen en periodes van droogte langduriger worden. Dit zal leiden tot veranderingen in de regionale en lokale waterhuishouding met potentieel schadelijke effecten voor verschillende functies in stedelijk en landelijk gebied, zoals:

  • Droogtestress van stedelijk groen met als gevolg verdorring of afsterving
  • Verhoogd risico van paalrot door een daling van de (laagste) grondwaterstand waardoor de paalkoppen periodiek droogvallen
  • Versterkte maaivelddaling (met name van veenbodems) door een lagere grondwaterstand
  • Verslechtering van de oppervlaktewaterkwaliteit in stedelijk gebied en mogelijk problemen met peilhandhaving

Deze studie combineert in drie korte stappen de verwachte klimaatverandering met een gebiedsanalyse van het water- en groensysteem, inclusief lokaal aanwezige specifieke kennis en ervaring als het gaat om droge periode en wateronderlast. Uit dit stappenplan volgt per wijk/ deelgebied inzicht op de schadekans per gebruiksfunctie als gevolg van klimaatverandering. De gegevens worden ook overzichtelijk op een kaart gepresenteerd.

Diensten Klimaat Actieve Stad

Wij zijn u graag van dienst op de volgende gebieden

Andere projecten

Bekijk ook deze projecten

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Jeroen Kluck
T: +31 65 17 07 78 3
E:jeroen.kluck@tauw.com
LinkedIn
Jeroen Kluck