Whitepapers 'Droogte' & 'Klimaatrobuust watersysteem'

Droogte
Om in de toekomst beter om te gaan met droogte is er een ander handelingsperspectief nodig die verder gaat dan de traditionele beleidslijn ‘vasthouden, bergen en afvoeren’. Zet vanaf nu in op ‘besparen, vasthouden, bergen, aanpassen en afvoeren’.

Whitepaper aanvragen 

Klimaatrobuust watersysteem
Als het gaat om het watersysteem moet de focus vooral gelegd worden op de eerste maatregelen uit het kwintet; besparen, vasthouden, bergen en aanpassen. Afvoeren is het sluitstuk als het echt niet anders kan. TAUW heeft teruggekeken naar de projecten die we afgelopen jaar hebben uitgevoerd om na te gaan of er een rode draad te ontdekken is in relatie tot het kwintet. Hieruit blijkt dat in alle projecten die we doen minstens twee van de eerste vier maatregelen uit het kwintet terugkomen.

Whitepaper aanvragen

 

Voor elk type landschap geldt een andere aanpak

Klimaatverandering voltrekt zich in een razend tempo. Dat is de belangrijkste conclusie van het VN-klimaatpanel IPCC. De drie droge  zomers van 2018, 2019 en 2020, en de overstromingen in Duitsland, België en Limburg in de zomer van 2021 hebben dit ook dicht bij huis pijnlijk zichtbaar gemaakt. Actie is geboden, maar hoe?

De klimaatverandering en de noodzaak om duurzamer met de aarde om te gaan, maakt dat duidelijke keuzes nodig zijn voor een toekomstbestendige inrichting van het landelijk gebied in Nederland. Het natuurlijke systeem zal daarbij meer dan voorheen leidend zijn. Elk landschapstype heeft een andere aanpak nodig die optimaal aansluit bij de voor dat gebied specifieke kenmerken van het water­systeem en de bodem. Op hoofdlijn onderscheiden we daarbij

  • Zandgebieden
  • Kleigronden
  • Veen(weiden)gebied
  • Bebouwd gebied

Bij onze opdrachtgevers zien we dat de urgentie gevoeld wordt, maar ook dat de oplossing vaak buiten de eigen directe sturingsmogelijkheden, beheergrenzen of kerntaken ligt. Er is een integratie met ruimtelijke ordening nodig, maar ook een wisselwerking tussen het stedelijk en landelijk gebied. En daarmee een proces met alle betrokkenen in een gebied. Dit noemen noemen we integrale gebiedsopgaven.

 

Klimaatadaptieve vraagstukkken in het landelijk gebied

Droogte

Droogte is de laatste jaren letterlijk een hot item en daarmee is de klimaatverandering voelbaar voor iedereen. Onze landbouw en natuur vragen daarbij om voldoende water. Daarnaast blijft Nederland een nat land met regelmatig (steeds vaker?) hevige buien. Zeespiegelstijging, dalende bodem, groeiende economische belangen zorgen ervoor dat dit een slimme en samenhangende puzzel blijft. Die gaat over de gehele waterkringloop, van het zichtbare oppervlaktewater tot en met het minder zichtbare grondwater. Samen met haar opdrachtgevers werkt TAUW graag aan een toekomstbestendig watersysteem.

Lees verder

Waterkwaliteit 

Schoon water is essentieel voor plant- en diersoorten die in het water leven of van het water gebruikmaken. Ook de mens is afhankelijk van schoon water. Bijvoorbeeld als het gaat om recreatieplassen, drinkwater of landbouw. Het bereiken en/of in stand houden van een goede waterkwaliteit, passend bij de functies van een watersysteem, legt een zware last op de schouders van waterbeheerders.

Lees verder

 

 

Heeft u vragen over klimaatadaptatie in het landelijk gebied?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.