Omgevingsvisie: integrale ambities voor de langere termijn

Provincies en gemeentes hebben de plicht om een omgevingsvisie vast te stellen. Dat is een strategische visie voor de fysieke leefomgeving. Daarbij moeten de ambities met de verschillende leefomgevingsthema’s in samenhang met elkaar gekozen zijn. Belangrijke thema’s in omgevingsvisies zijn:

  • klimaatadaptatie
  • energietransitie
  • woningbouwopgave
  • natuur en landbouw
  • gezondheid
  • bodem en ondergrond

In opdracht van meerdere provincies en gemeentes stellen wij bijvoorbeeld een milieueffectrapport (MER) of omgevingseffectrapport (OER) op om te helpen om inhoud te geven aan een sterkere omgevingsvisie. Dit deden we al voor de provincies Noord-Holland en Utrecht en voor de gemeentes Zaanstad, Arnhem, Schagen, Utrechtse Heuvelrug en Pijnacker-Nootdorp. Ook helpen we gemeentes om te zorgen voor de borging van een specifiek thema in de omgevingsvisie, zoals het belang van de ondergrond voor de gemeente Zaanstad.

Programma: vertalen van ambities in acties

Provincies en gemeentes kunnen de ambities uit hun omgevingsvisie concreet maken in een programma. Dat kan voor een bepaald gebied in de gemeente of regio of voor een specifiek thema. In een programma staat:

  • welke stappen nodig zijn om de ambitie te verwezenlijken;
  • wat de planning daarbij is;
  • welke partijen daarbij samenwerken;
  • en eventueel welk budget nodig is.

Wij helpen provincies en gemeentes met de vertaling van abstracte ambities in concrete actie. Dit doen we bijvoorbeeld op het gebied van energietransitie met lokale energievisies voor de gemeentes Borne en Twenterand, voor stedelijke ontwikkeling met bijvoorbeeld het ontwikkelperspectief voor het centrum van Eindhoven en voor klimaat- en wateropgaves voor onder meer de gemeente Meijerijstad.

 

Heeft u een vraag?

Neem contact op met één van onze adviseurs.

Joost de Jong

  +31 61 10 78 42 9

Stuur mij een mail

 

Omgevingsverordening voor provincies

Grondwater is een belangrijk thema voor provinciale omgevingsverordening. De toenemende drukte in de ondergrond vraagt om een goede balans tussen beschermen van kwetsbare en waardevolle functies van het grondwater zoals de bereiding van drinkwater enerzijds en ruimte voor benutting voor bijvoorbeeld warmteopgaven en (woning)bouw anderzijds. Samen met provincies en andere regiopartijen onderzoeken we hoe dit in beleid te vertalen is en hoe de gemaakte keuzes landen in de nieuwe instrumenten onder de Omgevingswet.

Omgevingsplan voor gemeentes

Iedere gemeente moet volgens de Omgevingswet zorgen voor een omgevingsplan. In dit plan staan algemene regels voor de fysieke leefomgeving die de gemeente stelt. Met deze regels kan een gemeente de ambities uit de omgevingsvisie mogelijk maken. De gemeente kan regels stellen voor specifieke delen van het grondgebied. Ook kan de gemeente functies of kenmerken aanwijzen van locaties en daar regels aan verbinden. Een omgevingsplan vervangt de geldende bestemmingsplannen en gemeentelijke verordeningen die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving. Voor de gemeentes Steenwijkerland en Leeuwarden zijn wij bezig (geweest) met een milieueffectrapport voor hun omgevingsplan.  We verkennen hierin wat de ambities vanuit Omgevingsvisie (en/of programma) concreet betekenen op gebiedsniveau en op welke wijze het Omgevingsplan kan bijdragen aan het behalen van deze ambities.

Werken in de geest van de Omgevingswet

De Omgevingswet verandert een aantal praktische zaken rondom het aanvragen en verlenen van vergunningen voor stedelijke ontwikkelingen, uitbreiding en aanleg van infrastructuur, natuur- en recreatiegebieden. Er komt bijvoorbeeld veel meer nadruk te liggen op participatie. Meer en meer functies en belangen vragen om ruimte waardoor het zowel boven als onder de grond steeds drukker wordt in de stad. Dat vraagt om een integraal afwegings- en ontwerpproces. De Omgevingswet biedt meer mogelijkheden en instrumenten om dit ook in de praktijk te kunnen brengen. Veel overheden doen hier al ervaring mee op en werken al grotendeels in de geest van de Omgevingswet. TAUW ondersteunt en begeleidt hen daarbij.

Bodem en ondergrond in de Omgevingswet

Onder de Omgevingswet veranderen de regels voor het omgaan met bodemverontreiniging en gaan bevoegdheden over van provincies naar gemeenten. TAUW is goed bekend met de veranderende regels en de uitdagingen die dit met zich meebrengt. We ondersteunen regelmatig overheden bij de warme overdracht en bij de voorbereiding op de nieuwe praktijk na de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

De bodem en ondergrond spelen ook een belangrijke rol bij het realiseren van meerdere maatschappelijke opgaven (energietransitie, klimaatadaptatie, kwaliteit stedelijke leefomgeving) en verdienen een volwaardige plaats in de instrumenten van de Omgevingswet. In het project ‘Samen de diepte in; bodem en ondergrond in de Omgevingswet’ delen we in 6 regioprojecten kennis en ervaring over de plek van bodem en ondergrond in de omgevingsvisies en omgevingsplannen en bij het realiseren van ambities en maatschappelijke opgaven in de fysieke leefomgeving.

 

 

Kunnen wij u helpen op het gebied van de Omgevingswet?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.