Wat is de grote (maatschappelijke) opgave?

Bij TAUW zien we het als onze taak om mee te denken over het inrichten van de openbare ruimte, op een klimaatbestendige, toekomstige en integrale manier. 

Hierbij krijgen we (met z'n allen) te maken met nieuwe maatschappelijke opgaves, zoals het opwekken van duurzame energie of het vervangen van het kabel- en leidingnetwerk. Door middel van klimaatadaptatie moet er meer ruimte komen voor water en groen. En het aanleggen van een 5G-netwerk komt steeds dichterbij. 

Hoe richten we onze ondergrond op een toekomstbestendige manier in en hoe houden we de regie?

Bijdragen aan de energietransitie

Projecten in de realisatie van de energietransitie zijn in volle gang. Naast de ondergrondse infrastructuur (warmtenetten, elektriciteitskabel) is de ondergrond ook een potentiële leverancier en opslagmedium van duurzame energie (koude-warmteopslag, geothermie).

Als onderdeel van warmtetransitievisies en wijkuitvoeringsplannen maakt Tauw voor u inzichtelijk welke bijdrage de ondergrond kan leveren. Voor projecten brengen wij in beeld wat de potentie van de bodem ter plaatse is en welke ruimte de benodigde ondergrondse infrastructuur vraagt.

Lees meer

 

Relaties met klimaat(adaptatie)

De ondergrond heeft een prominente betekenis in relatie tot klimaat. Enerzijds vraagt ons veranderend klimaat om maatregelen in de bodem, bijvoorbeeld om regenwater vast te houden of te infiltreren. Anderzijds versterkt klimaatverandering de processen van zetting of bodemdaling in gevoelige gebieden. Vanuit onze kennis van zowel de klimaatproblematiek als van de bodem en ondergrond, kunnen wij voor uw situatie de problematiek in beeld te brengen. Wat zijn de consequenties van klimaatverandering en hoe raakt dit aan de belangen en het gebruik van het gebied. Wij brengen de mechanismen in beeld en begeleiden de communicatie en afstemming met stakeholders.

Lees meer

 

Vormgeven aan het grondwaterbeleid

De toenemende drukte in de ondergrond vraagt om een goede balans tussen beschermen van kwetsbare en waardevolle functies zoals grondwater voor de bereiding van drinkwater enerzijds en ruimte voor benutting voor bijvoorbeeld warmteopgaven en (woning)bouw anderzijds.

Samen met provincies en andere regiopartijen onderzoeken we hoe hier beleidsmatig invulling aan wordt gegeven en waar dit in de nieuwe instrumenten onder de Omgevingswet landt.

 

Ondergrond Landelijk gebied

De bodem in het landelijk gebied is van belang voor meerdere functies. Naast de landbouw is een gezonde en vitale bodem ook nodig voor bosbouw, natuur, kwaliteit en opslag van (drink)water en opslag van koolstof. Door verdroging, vermesting, verzuring en klimaatverandering staat de bodem onder druk. In het dichtbevolkte Nederland wordt de bodem vaak gebruikt voor meerdere functies tegelijkertijd. Dat kan echter alleen als de bodems vitaal zijn en als het bodemgebruik geen afbreuk doet aan die vitaliteit maar deze versterkt.

Lees meer

 

 

 

 

Tauw als Bureau van de Ondergrond...

Tauw als Bureau van de Ondergrond heeft de ambitie om bij elk ruimtelijk vraagstuk optimaal rekening te houden met de functies en eigenschappen van de ondergrond. Ruimtegebrek of strijdigheid in de diverse individuele belangen en met waarden in de ondergrond, vragen om samenwerking tussen verschillende disciplines èn om creativiteit en innovatie. 

Tauw kan samen met u werken aan een visie op de ondergrond of bodem- en ondergrondopgaves voor het Omgevingsplan. We begeleiden het proces, maken de opgaves helder en dragen inhoudelijk bij aan de te maken afwegingen en visualisatie..

 

Heeft u een vraag over de Ondergrond?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.