Onderzoek naar PFAS gebeurt op verschillende niveaus

Zo voeren we kleinschalig verkennend bodemonderzoek uit of partijkeuringen naar PFAS voor de afvoer van grond naar verwerkers. We voeren ook grootschalig onderzoek uit voor het opstellen van gemeentelijke kwaliteitskaarten of voor het vaststellen van regionale achtergrondwaarden voor grote gebieden. Daarnaast kunnen de onderzoeksvragen van het benodigde onderzoek verschillen. In sommige situaties is het voldoende om een globaal beeld van de situatie te verkrijgen terwijl in andere gevallen bijvoorbeeld ter voorbereiding op een sanering een meer gedetailleerd beeld noodzakelijk is. Wij hebben ervaring met alle detailniveaus en stellen in overleg met u en eventueel het bevoegd gezag vast welk detailniveau voor uw situatie gewenst/noodzakelijk is.  

Soorten onderzoek

Per situatie bekijken we welk type onderzoek nodig is. Een greep uit de PFAS onderzoeken die we uitvoeren.

(Water)bodem, grond en/of water:

 • Vooronderzoeken (ook voor grotere gebieden en zandwinlocaties)
 • Verkennend en nader bodemonderzoek
 • Nul-/eindsituatie onderzoeken van onder andere gronddepots, afvalverwerkingslocaties en industriële locaties
 • Partijkeuringen (in-situ en ex-situ) van vrijkomende grond
 • Onderzoek voor (bodem)kwaliteitskaarten of achtergrondwaarden onderzoek
 • Waterbodemonderzoek
 • (Grond)wateronderzoek t.b.v. bemalingen en lozingen
 • Monitoring van grondwaterverontreinigingen en stortplaatsen
 • Saneringsgericht onderzoek

Bouw- en afvalstoffen en lucht:

 • Onderzoek en partijkeuringen van niet vormgegeven bouwstoffen
 • Analyseren van vaste en vloeibare afvalstoffen
 • Luchtemissiemetingen

We zorgen altijd dat we de vraag van de klant scherp hebben en adviseren u over noodzakelijke vervolgstappen. In hoeverre (bodem)onderzoek naar PFAS nodig is, is afhankelijk van diverse factoren. We kijken met name naar de exacte aanleidingen voor het onderzoek, de aard van de verdenking op PFAS, de reeds beschikbare gegevens en de eventuele aanwezigheid van lokaal beleid voor PFAS.

In sommige gevallen is onderzoek niet nodig en is advisering voldoende. U kunt onze experts ook inzetten voor integrale projecten: van het onderzoeken en analyseren, het aanvragen van vergunningen tot en met het voorbereiden en begeleiden van grondverzet en het uitvoeren van saneringen.

Bemonstering en analysemethodes

Voor PFAS is er in Nederland nog geen gestandaardiseerde analysemethode opgesteld. Tauw is goed op de hoogte van alle beschikbare analysemethode voor PFAS en analysepakketten, waaronder specifieke analyses ten behoeve van sanering van PFAS verontreinigingen. Daarnaast zijn wij goed op de hoogte van bemonstering strategieën. Wij kunnen u voor uw specifieke situatie adviseren over de meest geschikte analysemethode en bemonsteringsstrategie.   

Interpretatie en visualisatie van onderzoeksgegevens

Bij de interpretatie van de verkregen onderzoeksgegevens maken we gebruik van beschikbare toetswaarden zoals de meest actuele risicogrenswaarden van het RIVM en hergebruikswaarden en in specifieke gevallen (ruimtelijke) statistiek. Daarnaast kunnen we de onderzoeksgegevens visualiseren in een 3D Conceptual Site Model (3D CSM).    

Heeft u een vraag?

Neem contact op met één van onze adviseurs.

PFAS informatiepunt

Offerte aanvragen

 

 

Project: landsdekkend beeld PFAS - 200 bodemonderzoeken op locatie

TAUW heeft een landelijk bodemonderzoek op 200 locaties door heel Nederland uitgevoerd om inzicht te krijgen in de achtergrondconcentratieniveaus voor PFAS. Dit bodemonderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, waarna de dataset aan het RIVM is overgedragen.

Bekijk project

 

Heeft u een vraag over het PFAS onderzoek?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.