Interne saldering

Bij interne saldering vindt de verrekening van stikstof plaats binnen een plan of project. Voorwaarde is dat het onderdeel dat voor de afname van stikstofdepositie zorgt, een onlosmakelijk onderdeel van de ontwikkeling is. Een goed voorbeeld daarvan is het uitbreiden van productiecapaciteit binnen een inrichting, waarbij nieuwe ‘schone’ installaties worden gesaldeerd met het tegelijkertijd uit gebruik nemen van oude ‘vuile’ installaties. Hoewel de productiecapaciteit toeneemt, kan netto toch sprake zijn van een afname van de stikstofemissie. Interne saldering kan worden ingezet om op voorhand een (significant) effect op de natuur te voorkomen, waardoor mogelijk de noodzaak voor een zogenaamde passende beoordeling vervalt.

Externe saldering

Externe saldering betekent dat de stikstoftoename door een plan of project gesaldeerd wordt met een stikstofafname van een ontwikkeling die hier in beginsel niet direct mee samenhangt. Een voorbeeld daarvan is het uitkopen van een bedrijf met vergunde stikstofdeposities ten behoeve van een bedrijfsuitbreiding met stikstofgevolgen van een naastgelegen bedrijf. Deze vorm van saldering is een vorm van mitigatie en is daarom per definitie onderdeel van een op te stellen passende beoordeling.

Inzicht in salderingsmogelijkheden

Aan zowel interne als externe saldering zijn juridische en praktische voorwaarden verbonden. Tauw kan voor u beoordelen of saldering een mogelijke oplossing is voor de uitvoerbaarheid van uw plan of de vergunbaarheid van uw project. Bij zowel interne als externe saldering dient ook inzichtelijk gemaakt te worden wat het netto stikstofeffect is na saldering. Tauw kan de daarvoor noodzakelijke berekeningen voor u uitvoeren. Dat doen wij met de AERIUS-calculator.

 

 

Heeft u een vraag?

Neem contact op met onze adviseur

Stikstof informatiepunt 

Stuur ons een e-mail

Kunnen wij u helpen op het gebied van saldering stikstofdepositie?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.