Whitepaper 'Droog, droger, droogst"

Alhoewel de situatie in de meeste delen van Nederland op dit moment anders doet vermoeden is droogte nog steeds een hot item in Nederland. Op de hoge zandgronden is het tekort nog lang niet weggewerkt, als de zomers zich blijven voorzetten zoals de afgelopen jaren hebben we een serieus probleem.  Om in de toekomst beter om te gaan met droogte is er een ander handelingsperspectief nodig dat verder gaat dan de traditionele beleidslijn ‘vasthouden, bergen en afvoeren’. Zet daarom vanaf nu in op ‘besparen, vasthouden, bergen, aanpassen en afvoeren’.

Lees meer over onze ideeën met betrekking tot droogte in ons nieuwe whitepaper: Droog, droger, droogst.

Download de whitepaper

 

 

Bekijk onze dienstverlening omtrent waterkwantiteit

(Regionale) grondwatermodellen

TAUW is expert in het ontwikkelen en toepassen van (regionale) grondwatermodellen voor verschillende doeleinden. We rekenen aan complexe grondwatersystemen en voorspellen de effecten van ingrepen op bijvoorbeeld landbouw, natuur en stedelijk water.

Lees meer

Bemalingsadvies

Voor de aanleg van een weg, leiding of tunnel moet er grond worden afgegraven. Dit afgraven is alleen mogelijk in het droge. Hiervoor is op veel plekken een tijdelijke bemaling nodig waarbij het grondwater wordt weggepompt. Aangezien een bemaling verschillende gevolgen kan hebben voor de omgeving, wordt hiervoor een bemalingsadvies opgesteld.

Lees meer

Oppervlaktewatermodellering

TAUW beschikt over specialisten op het gebied van oppervlaktewatermodellering. Hierbij wordt een model gemaakt van het oppervlaktewatersysteem in een bepaald gebied. Met dit model wordt de huidige situatie binnen het gebied geverifieerd of gekalibreerd.

Lees meer

Monitoring en meetnetten in het watersysteem

Middels monitoring en meetnetten verschaft TAUW niet alleen inzicht in de situatie van een bepaald gebied, maar ook in een beoogd doel voor allerlei vraagstukken binnen watersystemen. Hiervoor wordt een monitoringsplan opgesteld. Met een monitoringsplan kan ook worden getoetst of een meetnet voldoet aan de doelstellingen en kan worden gekeken naar de effecten van genomen maatregelen.

Lees meer

Strategische studies waterbeschikbaarheid

Door klimaatverandering en de afgelopen droge zomers neemt de druk op het beschikbare zoetwater in Nederland toe. Het gaat hierbij zowel over de strategische watervoorraad in de ondergrond waar de provincies beheerder van zijn als de hoeveelheid water in het oppervlaktewatersysteem waar de waterschappen en Rijkswaterstaat beheerder van zijn.

Lees meer

Watersysteemanalyses 

Een (water)systeemanalyse geeft antwoord op de vraag: Hoe functioneert het systeem binnen het betreffende plangebied? TAUW voert een systeemanalyse binnen verschillende thema’s en voor verschillende onderwerpen uit.

Lees meer

Heeft u vragen over waterkwantiteit?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.