Concrete doelstellingen waterschappen

Waterschappen hebben zich gecommitteerd aan het klimaatakkoord, waarbij duurzame energie een concrete doelstelling is geworden. Sinds 21 maart 2016 is ook de Green Deal Energie ondertekend, waarmee de waterschappen volledig inzetten op duurzame energieopwekking en energiebesparing.

TAUW levert een significante bijdrage aan het terugwinnen van grondstoffen en toepassen van duurzame energie en helpt bij het toepassen van verschillende (technische) oplossingen. Verder zetten we ons in om zowel partijen (vraag en aanbod) te verbinden als projecten te initiëren om de gewenste doelstellingen te bereiken en innovatief te zijn binnen dit onderwerp. Deze bijdrage en oplossingen zijn terug te vinden in onderstaande referentieprojecten.

Synergie vraag en aanbod restwarmte (lage temperatuur warmte)

Om doelstellingen betreffende duurzame energie te halen, kan het gebruik van restwarmte een grote bijdrage leveren. TAUW heeft diverse projecten op dit gebied uitgevoerd. Op het gebied van slibeindverwerking hebben we voor verschillende waterschappen en organisaties (zoals STOWA en RVO) studies uitgevoerd en de mogelijkheden van slibdroging met restwarmte onderzocht, waaronder slibdroging door middel van laagwaardige restwarmte in kassen en banddrogers.

Ook hebben we voor verschillende waterschappen onderzoek gedaan naar de technische en financiële haalbaarheid om industriële restwarmte in te zetten voor slibdroging. In opdracht van Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard is een Smart Grid voor vraag en aanbod van energie ontwikkeld voor de awzi Kralingseveer. Om meer inzicht te krijgen in het effect en de potentie van duurzame energie kan de Smart Energy Planner (SEP) worden gebruikt. Met dit (GIS based) rekenmodel kan snel een indruk worden verkregen van de mogelijkheden voor duurzame energie in een gebied/stad of regio.

Een andere vorm van gebruik van lage temperatuur warmte is Riothermie. Hierbij wordt met een warmtepomp en warmtewisselaar warmte teruggewonnen uit de riolering of uit gezuiverd afvalwater. Inmiddels hebben wij al verschillende (haalbaarheids)studies uitgevoerd, bijvoorbeeld voor zwembad ‘t Bun in Urk dat wordt omgebouwd naar opwarming met warmte uit de riolering. Hiervoor hebben wij de rioolwarmtewisselaar voor de persleiding ontworpen.

Energie- en grondstoffenfabrieken

TAUW heeft ook ervaring met de ombouw van rioolwaterzuiveringen naar energiefabrieken. Zoals de rwzi Walcheren (waarbij door slibcentralisatie meer energie wordt geproduceerd dan nodig is voor de eigen bedrijfsvoering) en bij de aanleg van zonneweides bij de awzi’s Dronten en Zeewolde.

Grondstoffenterugwinning

Met de Green Deal Grondstoffen is een grote stap gezet om kansrijke projecten te starten met betrekking tot het terugwinnen van grondstoffen (zoals N, P en humuszuren). TAUW heeft als lid van het landelijk Nutriëntenplatform verschillende onderzoeken en projecten op dit gebied uitgevoerd. Vóór 2010 hebben we projecten uitgevoerd om fosfor uit afvalwater en slib terug te winnen. In 2012 hebben we een fosfaatkansenkaart voor de gemeente Amsterdam gemaakt en hebben we in opdracht van STOWA (en in samenwerking met andere partijen) onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor innovatieve stikstofterugwinning. Daar komt binnenkort een vervolg op.

Recent is in opdracht van STOWA een onderzoek gestart naar de kansen om humuszuren terug te winnen uit afvalwater op rioolwaterzuiveringsinstallaties. Humuszuren zijn goed bruikbaar als bodemverbeteraar en kunnen helpen bij het verminderen van de CO2-uitstoot. Ook het STOWA-onderzoek naar pyrolyse/carbonisatie van slib is één van de interessante projecten binnen dit onderwerp. We zijn voortdurend op zoek naar nieuwe kansen om grondstoffen terug te winnen en de synergie tussen partijen te stimuleren.

 

Heeft u een vraag?

Neem contact op met één van onze adviseurs.

Berend Reitsma

  +31 65 12 26 00 5

Stuur mij een mail

 

 

Terugwinnen micronutriënten uit afval en afvalwater: moeilijke maar essentiële stap in de circulaire economie

Blog van Berend Reitsma

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.