Meer grip op ZZS in afvalwaterstromen

In oppervlaktewater komen van nature al lage concentraties ZZS voor, zoals cadmium, lood en arseen. Het wordt een ander verhaal als uw industriële organisatie zelf ZZS tijdens het productieproces gebruikt, of maakt en loost. Deze ZZS komen dan via het afvalwater in het milieu terecht, met negatieve gevolgen voor flora, fauna en mensen. De overheid wil meer grip op ZZS in water en heeft hier wet- en regelgeving voor, waaronder het Activiteitenbesluit. Deze verplicht bedrijven ZZS in afvalwater terug te dringen door bronaanpak, minimalisatie en continu verbeteren; u moet elke vijf jaar kunnen aantonen dat u probeert de hoeveelheid ZZS te reduceren.

 

Lozingen: met welk bevoegd gezag krijgt u te maken?

Om in compliance te zijn met wetgeving is het belangrijk dat u weet welke vergunning u nodig hebt en aan welke wet- en regelgeving u moet voldoen. Dit hangt onder meer af van de manier waarop u uw afvalwater loost. Er zijn twee soorten lozingen te onderscheiden, met ieder hun eigen bevoegd gezag:

  • indirecte lozingen: lozingen via het vuilwaterriool of via een zuivering van een derde partij (privaat) op het oppervlaktewater. Op grond van de Waterwet en de WABO (wet algemene bepalingen omgevingsrecht) is het bevoegd gezag voor indirecte lozingen gelijk aan het bevoegd gezag voor de Omgevingsvergunning Milieu (provincie, gemeente);
  • directe lozingen: lozingen op oppervlaktewater of direct via een persleiding op de rioolwaterzuivering. Deze lozingen en lozingen op een zuiveringsinstallatie voor stedelijk afvalwater die in beheer is bij een waterschap, worden gereguleerd met een watervergunning. Het bevoegd gezag kan Rijkswaterstaat, een waterschap of provincie zijn.

 

Naast de manier waarop u afvalwater loost is inzicht nodig in zaken als: Welke ZZS komen in uw afvalwater voor? Wat is de impact van uw lozing op het ontvangende oppervlaktewater? Hoe krijgt u de onderbouwing voor uw vergunning compleet? Bovendien krijgt u bij een vigerende vergunning te maken met de ZZS-minimalisatieplicht en ligt de focus op vraagstukken rond het terugdringen van ZZS.

 

Heeft u een vraag?

Neem contact op met één van onze adviseurs.

 Johan Blom

  +31 65 12 01 06 1

Stuur mij een mail

 

 

TAUW: integrale aanpak ZZS

Voor al uw ZZS-gerelateerde vraagstukken staan de specialisten van TAUW voor u klaar met hun jarenlange ervaring, kennis en uitgebreide dienstverlening. Dat doen we op de gebieden beleid, handhaving, vergunningsprocedures en bedrijfsvraagstukken. Daarbij kijken we naar uw specifieke vraag en situatie, maar met een brede scope. Zo kunnen we, samen met u, werken aan een integrale oplossing of een doeltreffend beleid, waarmee ZZS voorkomen of geminimaliseerd kunnen worden.

Dienstverlening voor bedrijvenDienstverlening voor overheden  

 

Kunnen wij u helpen op het gebied van ZZS en (afval)water?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs. Wij staan u graag te woord!