Hoe komen ZZS in de bodem?

Niet alle ZZS zijn bodembedreigend, bijvoorbeeld in het geval van gassen. De ZZS die veelal het grootste risico in de bodem vormen, omdat ze mobiel en slecht afbreekbaar, zijn organische fluorhoudende stoffen, zoals PFAS, broom- en chloorhoudende stoffen en sommige metaalverbindingen. ZZS kunnen op verschillende manieren in de bodem terechtkomen en verspreid worden. De meest voorkomende oorzaken zijn:

 • Lucht: een fabriek kan uitstoot hebben, die via atmosferische depositie op de bodem terechtkomt. Dat kan vlak bij het emissiepunt zijn, maar soms ook op tientallen kilometers van de fabriekslocatie, bijvoorbeeld in het geval van PFAS. Sommige ZZS zitten wereldwijd in de atmosfeer en kunnen op iedere willekeurige plek terechtkomen. Lucht is de bron die tot de meest vergaande verspreiding kan leiden.

 • Spill: een meer voor de hand liggende mogelijkheid is een directe lekkage, ook wel spill genoemd. De ZZS kan bijvoorbeeld door het lekken van een tank of het omvallen van een vat via een vloeistofdichte verharding het riool inlopen. Is de verharding niet helemaal vloeistofdicht afgewerkt, dan stroomt de vloeistof naar het laagste punt, met het risico dat de vloeistof direct in de bodem kan lopen. Sommige lekkages vinden plaats buiten de verharding, waardoor het ZZS-houdende materiaal rechtstreeks op de grond lekt en via de grond in het grondwater terechtkomt.

 • Slib uit oppervlaktewater: slib werd, en wordt nog wel eens, gebruikt om laaggelegen delen van Nederland op te hogen en kan een ZZS-houdende bron zijn.

 • Hergebruik van grond: in Nederland wordt veel grond hergebruikt om op te hogen. Het kan voorkomen dat een huidige bedrijfslocatie of een locatie die in het verleden is gebruikt een verontreinigde bodem heeft. Als die verontreiniging niet eerder aan het licht is gekomen, kan de verontreinigde grond inmiddels ongemerkt via grondverzet verplaatst zijn.

 • Grondwater: ZZS kunnen zich via het grondwater verspreiden. Met name als het stoffen zijn die goed oplosbaar zijn en slecht aan de grond hechten (adsorberen). Als bijvoorbeeld een lekkage niet voldoende en snel is opgeruimd, komen de ZZS in het grondwater terecht, waardoor de stoffen verder verspreiden. Hierdoor kunnen ze ook buiten de bedrijfslocatie terechtkomen. Vaak zie je dat grondwater richting het oppervlaktewater stroomt en daar in uitstroomt, of dat de verontreiniging via infiltratie de diepte ingaat; dan kunnen de ZZS op termijn in een drinkwaterwinning of andere onttrekking terechtkomen. Op plekken waar sprake is van een kwelsituatie, waarbij het grondwater weer omhoog komt, kunnen ZZS vanuit het grondwater juist weer in ondiep grondwater terechtkomen. Ook kunnen ZZS in de grond en grondwater via (gedeeltelijke) natuurlijke afbraak worden omgezet in schadelijkere en/of mobielere afbraakproducten.

 
 

Heeft u een vraag?

Neem contact op met één van onze adviseurs.

 John van Tol

  +31 61 59 51 43 7

Stuur mij een mail

 

 

Hoe kan uw organisatie ZZS in de bodem voorkomen?

Als u zo duurzaam mogelijk wilt gaan produceren met zo min mogelijk ZZS-emissie en aan alle (toekomstige) voorwaarden binnen een vergunning wilt voldoen, is het essentieel om alle milieucompartimenten in het productieproces te onderzoeken:

 • Aan welke normering dienen we met de door ons toegepaste ZZS te voldoen?
 • Welke luchtemissies zijn er en zijn deze bodembedreigend?
 • Hebben de stoffen in ons afvalwater invloed op de bodemkwaliteit?
 • Hoe kunnen we ZZS vermijden of minimaliseren?

 

Naast deze vergunningskwesties kunt u ook vragen hebben op het moment dat ZZS de bodem reeds verontreinigd hebben of bij een incident:

 • Is de grond geschikt voor hergebruik?
 • Kunnen we grondverzetwerkzaamheden veilig laten uitvoeren?
 • Wat is technisch haalbaar om de stoffen te verwijderen?
 • Welke beheersmaatregelen kunnen getroffen worden?
 • Hoe kunnen we herhaling van een incident voorkomen?

 

Bovendien staan overheden voor de uitdaging een helder beleid op te stellen voor ZZS in relatie tot de bodem.


  

TAUW: integrale aanpak ZZS

Voor ZZS-gerelateerde vraagstukken staan de specialisten van TAUW voor u klaar met hun jarenlange ervaring, kennis en uitgebreide dienstverlening. Dat doen we op de gebieden beleid, handhaving, vergunningsprocedures en bedrijfsvraagstukken. Daarbij kijken we naar uw specifieke vraag en situatie, maar met een brede scope. Zo kunnen we, samen met u, werken aan een integrale oplossing of een doeltreffend beleid, waarmee ZZS voorkomen of geminimaliseerd kunnen worden.

Dienstverlening voor bedrijven - Dienstverlening voor overheden 
 

Kunnen wij u helpen op het gebied van ZZS en bodem?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs. Wij staan u graag te woord!