Advies en ontwerp faunapassages oostelijke randweg Pijnacker-Nootdorp

Projectgegevens:

Periode: mei - augustus 2018

Opdrachtgever: gemeente Pijnacker-Nootdorp

Betrokken Tauw adviseurs:

  • Pim de Kwaadsteniet
  • Nick Warmelink
  • Jeroen Nagtegaal

Opdrachtomschrijving

De gemeente Pijnacker-Nootdorp werkt aan de aanleg van de oostelijke randweg van Pijnacker (de Zijdeweg). TAUW heeft in opdracht van de gemeente een advies opgesteld om de passeerbaarheid van de weg voor dieren te verbeteren. Het advies bestaat uit een programma van eisen en een schetsontwerp voor diverse faunapassages. Hierin is onder andere aandacht besteed aan de ligging en verbindingsfunctie, type passage, dimensies, inpassing in wegontwerp, natuurlijke geleiding, faunakerende voorzieningen langs de weg en verlichting.

Werkzaamheden TAUW:

  • Een analyse van ecologische structuur, doelsoorten en ruimtelijke ontwikkelingen
  • Opstellen programma van eisen voor faunapassages
  • Toetsing bestaande ontwerpen aan programma van eisen
  • Opstellen nieuwe schetsontwerpen met uitgewerkt programma van eisen
  • Overdracht schetsontwerpen en programma van eisen naar civieltechnisch ingenieursbureau
  • Toetsing bestekstekeningen civieltechnisch ingenieursbureau op programma van eisen

 

Samenwerking tijdens het project

TAUW heeft het advies in nauwe samenwerking met de gemeentelijke ecoloog opgesteld. Ook de beheerder van de Oostelijke randweg is vroeg betrokken.

Het proces is stapsgewijs opgebouwd waardoor we gemeente en het civieltechnisch ingenieursbureau meenamen van een eerste toetsing van de bestaande ontwerpen tot de definitieve nieuwe ontwerpen met het programma van eisen. Om er zeker van te zijn dat advies en ontwerp goed landen in de plannen hebben we het advies doorgesproken met het civieltechnisch adviesbureau en zijn de uiteindelijke bestekstekeningen door TAUW gecontroleerd.

 

Resultaat

Het resultaat is een nieuw ontwerp voor de randweg waardoor deze goed passeerbaar is voor fauna. Door op acht locaties faunapassages in te passen, wordt ervoor gezorgd dat met name amfibieën en kleine zoogdieren, zoals de hermelijn, zich in het buitengebied van Pijnacker kunnen blijven verplaatsen. Het uitwerken van de bestaande ontwerpen en het meelezen tot en met de bestekstekeningen heeft als resultaat dat de gemeente gedurende het proces maximaal is ontzorgd en de ecologische eisen voor ontsnippering tot in detail zijn doorgevoerd. 

“Door de ruime kennis en ervaring van TAUW op het gebied van ecologie hebben we de conflictpunten tussen de aanleg van de weg en de ecologische structuur kunnen oplossen door toepassing van diverse faunapassages”, aldus René van Loenen, teamleider cluster civiel, stedenbouw en ondersteuning van de afdeling Ontwikkeling bij de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.