Adviesportaal Lucht en Natuur

Projectgegevens:

Periode: 2015 - heden

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat / Water, verkeer en leefomgeving 

Betrokken Tauw adviseur: Berend Hoekstra

Opdrachtomschrijving

De combinatie Sweco, Antea Group en TAUW bemenst al vele jaren de Adviesportalen Lucht en Natuur voor de kennisorganisatie Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL) van Rijkswaterstaat (RWS).

Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL) is de kennisorganisatie binnen Rijkswaterstaat (RWS). WVL verricht werkzaamheden voor klanten binnen en buiten RWS, van beleidsondersteuning tot uitvoering. De omgeving waarin dit werk plaatsvindt is een zeer dynamisch maatschappelijk krachtenveld ten aanzien van de haalbaarheid van plannen voor (vaar)wegen, de bijbehorende ministeriële verantwoordelijkheden, juridische en wettelijke borging en de belangen van lagere overheden en burgers. De Adviesportalen ondersteunen met kennis en capaciteit.

TAUW is trekker van het Adviesportaal Lucht. De werkzaamheden binnen het Adviesportaal Lucht betreffen het geven van adviezen, het uitvoeren van verspreidingsberekeningen (luchtkwaliteit en depositie), het uitvoeren van toetsen van projecten en het ondersteunen bij beleidsmatige opdrachten op het gebied van luchtkwaliteit (NSL en SLA), stikstofdepositie (aanpak stikstof en  AERIUS), gezondheid en duurzaamheid. Het betreft voornamelijk advisering voor het Hoofdwegennet.

TAUW heeft onder meer de volgende advieswerkzaamheden uitgevoerd:

  • Algemeen: advisering en uitvoering onderzoek op het gebied van lucht en verkeer en inpassing van projecten (wegen)
  • Uitvoering jaarlijkse NSL monitoring Hoofdwegennet: opstellen NSL melding en doorrekening luchtkwaliteit van het gehele HWN inclusief beoordeling
  • Opstellen Handreikingen voor onderzoek luchtkwaliteit
  • Voorbereiden RWS organisatie op de komst van de Omgevingswet en voorbereiden van de aanpassingen in de werkzaamheden (onderzoek en monitoring) daarvoor
  • Opstellen van overzichten van maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit langs het Hoofdwegennet
  • Voor- en eindtoetsen tracéstudies
  • Organiseren kennis- en expertbijeenkomsten luchtkwaliteit

 

Samenwerking tijdens het project

TAUW heeft het contact met RWS, bewaakt de voortgang, plant de capaciteit en rapporteert over budget en voortgang van de luchtkwaliteitsadvisering. TAUW werkt hierin samen met Sweco en Antea Group.

Onze TAUW-experts schakelen in hun adviesrol voortdurend door veranderingen in de organisatie en om in te kunnen spelen op politieke en bestuurlijke veranderingen. De complexiteit van de adviezen wordt niet alleen door de inhoud bepaald, maar ook door de politiek-bestuurlijke omgeving. Onze ondersteuning raakt het beleid en de daarmee samenhangende wet- en regelgeving. Onze aandacht is gericht om toekomstige risico’s zoveel mogelijk te beperken. Dat vraagt om intensieve samenwerking met RWS en flexibiliteit.

Het resultaat: niet alleen producten van goede kwaliteit, binnen planning en budget, maar gezamenlijke tevredenheid en een fijne onderlinge werksfeer.

 

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.