Afvoer PFAS-verontreinigde grond op industrieel terrein, inclusief bemaling en aanpassing zuivering

Projectgegevens:

Periode:  oktober 2020 - juli 2021

Opdrachtgever: Havenbedrijf Amsterdam

Betrokken TAUW adviseurs: 

  • Robert Bakker
  • Arnold Tang
  • Veerle van Hooff
  • Gert de Jong
  • Emile Marnette
  • Adri Verkerk

 

Projectomschrijving

Het Havenbedrijf Amsterdam wilde graag een nieuwe ontwikkeling op het terrein van een voormalige olieraffinaderij realiseren, waardoor een bodemsanering noodzakelijk was. Na een grote brand in 1981 is naast de oliegerelateerde verontreinigingen een PFAS-verontreiniging ontstaan. Ter voorbereiding op de bodemsanering heeft TAUW een aantal bodemonderzoeken uitgevoerd en een plan van aanpak en bestek opgesteld. Vervolgens heeft Syntraal, dochteronderneming van TAUW, op verzoek van het Havenbedrijf de directievoering en milieukundige begeleiding tijdens de uitvoering verzorgd.

Bij het uitkeuren van de grond bleek dat de grond (naast de verontreinigingen met minerale olie en aromatische oplosmiddelen) lokaal met hogere gehalten aan PFAS verontreinigd was dan tijdens de bodemonderzoeken was vastgesteld. De vrijkomende grond moest, om het terrein geschikt te maken voor uitgifte door het Havenbedrijf, afgevoerd worden naar erkende verwerkers. Vanwege de relatief hoge PFAS-gehalten is een deel van de grond extractief gereinigd, in plaats van de beoogde biologische reiniging.

Uiteindelijk is gedurende circa 7 maanden uitvoering 49.580 m3 met minerale olie verontreinigde grond ontgraven. Hiervan is 74.119,68 ton (circa 43.600 m3) sterk verontreinigde grond afgevoerd naar externe grondverwerkers. Het restant (circa 5.980 m3) was geschikt voor hergebruik binnen de locatie (binnen Klasse Industrie).

Samenwerking tijdens het project

Ondanks dat er in het project een aantal hobbels te nemen waren, zoals een onverwachte scopewijziging door de nog aanwezige ondergrondse infrastructuur (funderingspalen en het fundament van de oude schoorsteen) en de hogere PFAS-gehalten dan vooraf bekend, is er constructief samengewerkt. Na een voorbereidingsfase door TAUW heeft Syntraal de uitvoeringsperiode begeleid.

In het bemalingswater werden waarden voor PFOS en PFOA aangetroffen die de triggerwaarden voor beide stoffen overschreden (Handreiking PFAS lozingen V 3’).

Hierop heeft TAUW de aannemer geadviseerd om de grondwaterzuivering uit te breiden met een zandfilter, een vuilwaterbuffer, een actieve koolfilter en een effluentbuffer. Hiermee is bereikt dat de gehalten PFOS en PFOA gereduceerd zijn met de best bestaande techniek (BBT), met een zo laag mogelijke concentratie PFAS in het lozingswater tot gevolg. Dit tot goedkeuring van het bevoegd gezag.

Vanwege de aangetroffen gehalten PFAS in het grondwater is besloten op het gehele terrein een drainagesysteem aan te brengen.

Resultaat van het project

Bij dit project zijn volgende resultaten geboekt:

  • Het succesvol saneren van de bodem met een mix van verontreinigingen waaronder PFAS
  • Het afvoeren van grond, die sterker met PFAS verontreinigd was dan van tevoren ingeschat, naar een erkende verwerker voor extractieve reiniging
  • Het aanpassen van het ontwerp van de zuivering die de PFAS concentraties in het lozingswater op een zo laag mogelijke concentratie bracht
  • Het aanleggen van een ondergronds drainagestelsel voor de (eventuele) nazorg van de PFAS-verontreiniging in het grondwater. Wanneer het beleid hierover door het bevoegd gezag volledig is uitgekristalliseerd en duidelijk is wat de uiteindelijke terugsaneerwaarde voor PFAS/PFOS zal zijn, wordt hieromtrent een beslissing genomen.


Na de sanering is er een saneringsevaluatie opgesteld; deze is voorgelegd aan de opdrachtgever en het bevoegd gezag ter goedkeuring. Door TAUW is tevens een nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd en gerapporteerd, waarbij Syntraal het veldwerk heeft verzorgd. Uiteindelijk heeft de nieuwe gebruiker het terrein ter beschikking gekregen dat voldoet aan Klasse Industrie om een nieuwe activiteit op te beginnen. 

 

Heeft u een vraag over dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.