Afwegingskader Kleinschalig Beekherstel

Projectgegevens

Periode: Maart 2019 - November 2019
Opdrachtgever: Waterschap Aa en Maas
Betrokken Tauw adviseurs:

  • Michiel Wilhelm
  • Susan Sollie
  • Susanne Boon
  • Mirjam Hulsbos-Bloemerts

Opdrachtomschrijving

Waterschap Aa en Maas heeft een flinke NVO-opgave in stromende wateren. Een verbetering van inrichting en daarmee van ecologische kwaliteit is nodig. Het waterschap miste echter een afwegingskader om een goede keuze te maken voor type, omvang en locatie van maatregelen. TAUW heeft in 2019 een afwegingskader opgesteld waarmee het waterschap op een navolgbare en transparante manier de beste keuze kan maken voor kleinschalige maatregelen om gestelde doelen in beken te halen. Dit afwegingskader is primair een instrument voor ecologen geworden en maakt inzichtelijk hoe en in welke mate KRW-doelen door inrichtings- en/of beheermaatregelen kunnen worden bereikt voor een beektraject (R-type).

Samenwerking tijdens het project

Het ontwikkelen van een afwegingskader dat aansluit bij de behoefte van de klant, vereist nauwe samenwerking. In dit project is het waterschap dan ook actief betrokken geweest bij de ontwikkeling en testen van het kader. We hebben regelmatig op kantoor van het waterschap gewerkt en diverse werksessies gehouden. Zij hebben het team van TAUW voorzien van actieve input tijdens het project, waardoor een constructieve en succesvolle samenwerking is ontstaan.

Resultaat

Het afwegingskader beschrijft een stappenplan en bestaat uit drie delen:

  1. Bepalen van groslijst van maatregelen
  2. Lokale inpassing van maatregelen
  3. Samenvatting en advies

Inzicht in het functioneren van het watersysteem (middels een Watersysteemanalyse) is de basis. Daarnaast bevat het kader diverse bouwstenen voor knelpuntbepaling en inschatting van effectiviteit. Ook is per kleinschalige maatregel een factsheet opgesteld waarin is aangegeven wat de benodigde omvang is van deze maatregel, wáár in het watersysteem deze het beste kan worden uitgevoerd. Voor werkelijke implementatie van maatregelen is een integrale invalshoek belangrijk want maatregelen voor beekherstel raken naast ecologie tal van belangen en die direct of indirect binnen de doelstellingen van het waterschap vallen. Een werksessie is dan ook onderdeel van het afwegingskader.

 

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.