Almelose Klimaatadaptatie Strategie (AKAS)

Projectgegevens:

Periode: Februari 2021 – Juni 2021

Opdrachtgever: Gemeente Almelo

Betrokken TAUW adviseurs: 

 • Monique de Groot
 • Barbara Bekhof
 • Ruben Keizer 

 

 

Over het project

Het klimaat verandert en dat heeft effecten op de stad Almelo en haar omliggende dorpen. De gemeente heeft aan TAUW gevraagd  de Almelose Klimaatadaptatie Strategie op te stellen en daarin vast te leggen hoe de gemeente samen met haar stakeholders deze effecten wil aanpakken. Doel is om er gezamenlijk voor te zorgen dat Almelo een aantrekkelijke, duurzame en leefbare stad blijft, zodat het leefklimaat en de gezondheid van haar inwoners niet in het geding komt.

Samenwerking tijdens het project

Omdat het project in een zeer korte tijd moest worden uitgevoerd, heeft er een nauwe samenwerking plaatsgevonden tussen de gemeente en TAUW. Met de projectleider van de gemeente is wekelijks afstemming geweest over de inhoud en het proces. De bredere projectgroep werd betrokken door middel van projectgroepoverleggen, werksessies en feedback op alle stukken. Het management (wethouders en afdelingshoofden) is meegenomen via de Stuurgroep overleggen.

De raad zelf was al geraadpleegd voor aanvang van het project en is tijdens het project drie keer geraadpleegd: een keer met een Beeldvormende Raad, een keer met een Oordeelvormende Raad om tot een keuze te komen tussen de drie scenario’s. Ook is overleg geweest met een Besluitvormende Raad, waarbij de leidende principes en de financiën werden vastgesteld.

De intensieve samenwerking heeft ertoe geleid dat binnen een zeer korte tijd, een gedragen stuk, unaniem kon worden vastgesteld.

Resultaat van dit project?

Het eindproduct van dit project is de Almelose Klimaatadaptatie Strategie (AKAS). In deze strategie worden de volgende onderdelen behandeld:

 • Waarom deze strategie?
 • Proces (weten - willen - werken)
 • Stresstesten
 • Prioritering
 • Situaties in beeld
 • De strategie: hoe pakken we het aan?
 • Ambities en uitgangspunten
 • Uitvoeringsagenda: welke activiteiten de komende 6 jaar op de agenda staan?
 • Financiën

Dit alles is vastgelegd in een korte, bondige rapportage. Daarnaast is een achtergrondrapport opgeleverd. Hierin staan de details, met onder andere de GIS-kaarten en uitgebreide projectomschrijvingen.

“Met behulp van de kaarten van TAUW hebben we onze opgave concreet in beeld gekregen en hebben we bovendien inzicht op welke locaties we kunnen meekoppelen met andere projecten.”​ - Marcel Roordink

 

Klimaatadaptatiestrategie en beleid 

Om in 2050 klimaatbestendig te zijn, moeten we morgen (maar het liefst vandaag al) klimaatadaptief handelen. Hoe doen we dat en waar moeten we beginnen? TAUW heeft samen met verschillende gemeenten, werkregio’s, provincies, waterschappen en woningbouw corporaties een pragmatische aanpak ontwikkeld waarbij we stapsgewijs tot een realistische en gedragen adaptatiestrategie en uitvoeringsagenda komen.

Lees verder

 

Heeft u vragen naar aanleiding van dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.