Asbest adviesdiensten Wageningen University & Research

Projectgegevens:

Periode: november 2017 (periode van 4 jaar)

Opdrachtgever: Wageningen University & Research

Betrokken Tauw adviseurs: 

  • Erik Menkema
  • Rachid van der Meer 
    (i.s.m. diverse adviseurs van het asbest team)

Opdrachtomschrijving

Sinds november 2017 is TAUW bv (voor de periode van 4 jaren) één van de drie partijen die een raamovereenkomst met Wageningen University & Research heeft voor de uitvoering van ‘Adviesdiensten asbestinventarisatie en asbestsanering’. De raamovereenkomst is gericht op de volgende werkzaamheden:

Samenwerking tijdens het project

Opdrachtverstrekking van bovengenoemde werkzaamheden per gebouw heeft plaatsgevonden middels een mini-competities tussen de verschillende contractpartijen. Binnen het contract heeft TAUW inmiddels voor meerdere gebouwen asbestinventarisaties en second opinions uitgevoerd.

“Tijdens de aanbesteding is gestreefd naar een overeenkomst met drie contractanten waarmee een goede samenwerking mogelijk is. Tijdens de contractperiode zijn de partijen door het houden van de minicompetities en onder andere de second opinions uitgedaagd om uitstekend te presteren en wederzijds te leren. In 2017 waren we tevreden met de uitkomsten van de aanbesteding en inmiddels hebben de contractanten, waaronder TAUW, laten zien dat we de juiste keuzes gemaakt hebben.”

Eric van der Meer, opdrachtgever Wageningen University & ResearchResultaat

Op dit moment is TAUW betrokken bij het houden van toezicht op sloopwerkzaamheden van gebouwen van het diergeneeskundig laboratorium Animal Sciences Group aan de Edelhertweg te Lelystad. Voorafgaand hieraan heeft één van de andere contractanten een asbestinventarisatie uitgevoerd en TAUW een second opinion.

Het totale complex had een oppervlakte van circa 30.000 m2 en nog eens circa 30.000 m2 technische ruimte op de 1e verdieping. Na de sloop zal er vooralsnog geen nieuwe bebouwing worden gerealiseerd en zal het perceel worden teruggebracht naar cultuurgrond. De locatie zal tijdelijk als zonnepark ingericht gaan worden.

De sloopwerkzaamheden zijn in juli 2020 gestart en zullen in het laatste kwartaal van 2021 zijn afgerond. Tijdens de sloopwerkzaamheden heeft TAUW toezicht gehouden. Ter bepaling van de bodemkwaliteit na sloopwerkzaamheden wordt door TAUW aanvullend een milieuhygiënisch bodemonderzoek, inclusief een bodemonderzoek naar asbest, uitgevoerd. Door de toezichthouder van TAUW zijn onder andere de volgende werkzaamheden steekproefsgewijs uitgevoerd:

  • Controle naleving geldende asbestwetgeving en V&G-aspecten
  • Toezien op de geleverde kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden
  • Begeleiden van externe controles door bevoegde gezagen
  • Uitvoeren visuele voor- en eindinspectie asbestsanering en controle vrijgavelaboratorium
  • Voeren van periodieke overleg met allen betrokkenen en het informeren en ondersteunen van de directievoerder

Ook onze TAUW-adviseurs kijken met tevredenheid terug op het bereikte resultaat:

Erik Menkema, projectleider en deskundig inventariseerder asbest:
“Doordat er binnen de raamovereenkomst door de ene partij een asbestinventarisatie wordt uitgevoerd en hierop door een andere partij een second opinion wordt gedaan, wordt een extra hoge kwaliteit van de onderzoeksresultaten verkregen. Alhoewel we door goede voorbereidingen, inzet van ervaren inspecteurs en onze kwaliteitsboring altijd proberen om al het asbest in een gebouw volledig in kaart te brengen, wordt de kans op het aantreffen van niet gerapporteerd asbest tijdens sloopwerkzaamheden door de second opinion nog meer voorkomen. Dit is wat je wilt tijdens sloopwerkzaamheden!”

Rachid van der Meer, toezichthouder en deskundig inventariseerder asbest:
“Het is erg leuk om toezicht te houden op asbestsaneringen en sloopwerkzaamheden. Hierbij kom je met verschillende facetten van sloopwerkzaamheden in aanraking. Tijdens het toezicht is het de uitdaging om de kwaliteit van de werkzaamheden te toetsen alsmede te kunnen schakelen daar waar dat nodig is. Korte lijnen met de opdrachtgever en aannemer zijn hierbij essentieel.”

 

 

Heeft u vragen over dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.