Asbestadvies en -onderzoek AWZI's en rioolgemalen

Projectgegevens:

Periode: 2019 - heden

Opdrachtgever: Hoogheemraadschap van Rijnland

Betrokken TAUW adviseurs: 

  • Berto Collet
  • Henk van Schaik
  • Harry Huisman 

De opgave

Het hoogheemraadschap van Rijnland (HHR) werkt aan een toekomstbestendige en duurzame leefomgeving. Binnen het onderdeel ‘waterketen’ zuivert Rijnland afvalwater van huishoudens en bedrijven. In deze waterketen wordt gebruikgemaakt van afvalwaterzuiveringsinstallaties en rioolgemalen. HHR wil ter plaatse van de assets een veilige werkomgeving creëren voor medewerkers en derden (aannemers, leveranciers).Op basis hiervan wil HHR inzicht krijgen in de aanwezigheid van asbest en de te treffen maatregelen en uiteindelijk het aanwezige asbest saneren. Dit project betreft het onderzoeken van 19 afvalwaterzuiveringsinstallaties en 55 rioolgemalen.

 

De oplossing

TAUW heeft hiervoor de volgende onderzoeken uitgevoerd:

  • Asbestinventarisatie van de gebouwen en installaties
  • Asbestrisicobeoordeling door middel van lucht- en stofonderzoek
  • Vaststellen van de gebruikers risico’s, te treffen beheersmaatregelen en prioritering asbestsanering
  • Opstellen asbestbeheersplannen en asbestsignaleringskaarten
  • Aanbrengen asbestsignalering op de asbesttoepassingen
  • Opstellen kostenramingen asbestsanering en herstelwerkzaamheden
  • Voorbereiding en begeleiding asbestsanering

 

Plan van aanpak en vooronderzoek

Voorafgaand aan het project heeft een startoverleg tussen HHR en TAUW plaatsgevonden waarin diverse zaken besproken zijn en afspraken zijn gemaakt. Op basis van dit startoverleg heeft TAUW een Plan van Aanpak opgesteld.
TAUW heeft eerst een vooronderzoek uitgevoerd. Dat betrof het bestuderen van oude bestekken, bouwtekeningen, installatietekeningen, voorgaande asbestrapporten en het interviewen van technisch medewerkers en beheerders.

 

Van asbestinventarisatie tot asbestsanering

Om alle asbest die aanwezig was in de bouwwerken, objecten en installaties volledig in kaart te kunnen brengen en te kwantificeren, was het belangrijk om toegang tot locaties en alle ruimten in de gebouwen te krijgen. Door een nauwe samenwerking, goede communicatie, reële planning en flexibele opstelling van TAUW zijn uiteindelijk alle ruimten onderworpen aan een inspectie. Hierbij is ook de bitumen dakbedekking op asbest onderzocht door gebruik te maken van een autohoogwerker, zodat op één dag meerdere locaties konden worden bekeken.

Tijdens het uitvoeren van de asbestinventarisaties zijn risicovolle situaties direct versneld opgepakt. Na het treffen van tijdelijke beheersmaatregelen hebben we de asbestsituatie direct in kaart gebracht en een gecertificeerd saneringsbedrijf opgeroepen om een sanering uit te voeren.

Uiteindelijk hebben we 74 asbestinventarisatierapporten en een asbestbeheersplan opgeleverd en per locatie asbestsignaleringskaarten opgesteld. Vervolgens hebben we ter plaatse van de verschillende asbestbronnen op de locaties asbest signaleringen aangebracht.

In de door TAUW opgestelde SSK-raming zijn de kosten voor asbestsanering en de benodigde herstelkosten per locatie, per asbestbron gespecificeerd. Ook zijn de kosten van verschillende scenario’s berekend, van sanering tot asbestbeheer op de langere termijn.

Ten behoeve van  de voorbereiding en begeleiding van de asbestsanering is TAUW tot op heden nog betrokken bij dit project.

 
Nauwe samenwerking

Tijdens de uitvoering van het project heeft maandelijks een voortgangsoverleg en -rapportage plaatsgevonden. De voorgangsrapportage was opgesteld volgens methode GROKIT: Geld, Risico’s, Omgeving, Kwaliteit, Informatie en Tijd.

Tijdens het project is er nauwe samenwerking en afstemming geweest tussen projectteam HHR, de beheerders van de locaties en het asbestteam van TAUW. Op basis hiervan kom veel maatwerk worden geleverd en is het project soepel en naar tevredenheid verlopen.

 

Het resultaat

Dankzij dit project is inzicht in en grip op de asbestsituatie verkregen. 

HHR weet welke beheermaatregelen nodig zijn om de locaties veilig te kunnen gebruiken; de urgente gevallen zijn direct aangepakt. Op basis van dit inzicht heeft HHR een langeretermijnplanning gemaakt voor het uitvoeren van asbestsaneringen.

 

 

Heeft u vragen over dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs, wij helpen graag.