Begeleiding bij aanvraag revisievergunning

Projectgegevens


Periode:
 Najaar 2019 - eind 2022
Opdrachtgever: Moxba Almelo
Tauw projectmanager: Esther van Swambagt, Pieter Luiten, Viola van Pelt, Martin van de Berg, Barry Schild 

Opdrachtomschrijving

Moxba bv is gespecialiseerd in het terugwinnen en recyclen van gebruikte katalysatoren en metaalhoudende reststoffen zoals wolfraam, kobalt, vanadium en andere conflictmetalen.  Recycling hiervan wordt steeds belangrijker nu de tekorten van deze metalen wereldwijd toenemen.

Door Moxba te helpen te voldoen aan wet- en regelgeving, levert TAUW haar bijdrage in het (wereldwijde) hergebruik van deze metalen.  Meer over Moxba 

TAUW heeft Moxba geholpen om haar milieuvergunning Wabo te actualiseren (revisie) en daarmee weer te voldoen aan wet- en regelgeving ten aanzien van milieunormen, Brzo-verplichtingen, REACH en brandveiligheid. Ook zijn een aantal aanvullende onderzoeken/werkzaamheden uitgevoerd om knelpunten in beeld te brengen en op te lossen.Samenwerking tijdens het project

Aanvankelijk kwam Moxba met een paar, relatief, eenvoudige vragen bij TAUW. Toen we ons in de materie verdiepten, kwamen we er al snel achter dat Moxba meerdere uitdagingen had om in compliance te komen. Daarnaast bleek de vergunning waaronder zij werkten simpelweg verouderd en de relatie met bevoegd gezag moeizaam. Pogingen van Moxba om dit met ondersteuning van andere adviesbureaus op orde te maken, waren gestrand.

Naast het beantwoorden van de eerste relatief eenvoudige vragen, is TAUW met Moxba in gesprek gegaan over hun wensen, wat TAUW kan bieden en onder welke voorwaarden TAUW ondersteuning kan bieden. Gaandeweg werd een prettige samenwerkingsvorm gevonden. Non-compliances werden in beeld gebracht, oplossingen hiervoor gevonden en, waar nodig, na overleg met bevoegd gezag geïmplementeerd. Het eindresultaat, de nieuwe revisievergunning, biedt Moxba een toekomstbestendige vergunning met werkbare en naleefbare vergunningvoorschriften.

Resultaat van het project

Moxba is nu weer in compliance en daarmee ook weer in control. Dit werd bevestigt tijdens de laatste Brzo-inspectie. De door Moxba gewenste extra activiteiten op de locatie van Moxba Almelo zijn nu vergund.

Moxba richt zich weer volledig op het recyclen van gebruikte katalysatoren en het terugwinnen van schaarse metaalhoudende reststoffen.

Voor TAUW is dit integrale project een goed voorbeeld van samenwerking tussen diverse specialisten, opdrachtgever en bevoegde gezagen. Tevens hebben we een bijdrage geleverd aan het verbeteren van de relatie met het bevoegd gezag door uitdagingen gedurende het traject, samen met Moxba, voortvarend op te pakken en oplossingen te bedenken, bespreken en implementeren.

Het definitief worden van de vergunning en de prettige samenwerking met Moxba hebben we op gepaste wijze gevierd door persoonlijk wat  lekkers te brengen voor alle Moxba medewerkers.

Moxba Directeur Finance & Operations Lex van der Sommen over het project: “Wij zijn ontzettend blij met de wijze waarop TAUW ons geholpen heeft bij onze revisievergunning. Met de kennis en kunde van alle projectbetrokkenen van TAUW, kunnen wij ons weer volledig richten op hetgeen wij goed in zijn: Het recyclen van katalysatoren en terugwinnen van metaalhoudende reststoffen om zo een belangrijke bijdrage te leveren aan de circulaire economie. ”

 

TAUW heeft de volgende onderzoeken uitgevoerd en documenten opgesteld:

 • Stikstofdepositie onderzoek inclusief aanvraag vergunning Wet natuurbeheer
 • Geluidonderzoek
 • Luchtemissie en luchtkwaliteitsonderzoek
 • Bodemrisico analyse
 • BBT-toets
 • Opstellen AV AO&IC
 • QRA en MRA
 • Kennisgeving Brzo
 • Installatiescenario’s
 • Gesterde delen veiligheidsrapport (*VR) en VR
 • Bedrijfsbrandweerrapportage
 • Gelijkwaardigheidsonderzoek brandveiligheid
 • PGS15 check
 • Ondersteuning bij opstellen, implementeren en onderhouden milieu- en veiligheidsmanagementsysteem
 • Vergunningaanvraag afwijken bestemmingsplan (Wet ruimtelijke ordening)

 

 

 • Lines of Defence stofemissies
 • Nulsituatie bodemonderzoek
 • Plan van aanpak afvalwater
 • Afvalwater emissiemetingen
 • Mer-beoordelingsnotitie
 • ABM-toets
 • Ondersteuning in de voorbereiding op en tijdens Brzo-inspecties
 • incidentenonderzoek

 

Daarnaast speelde TAUW een belangrijke rol in de communicatie en planning met onder andere de construct-technisch adviseur van Moxba, omgevingsdienst, waterschap en veiligheidsregio/brandweer.

Wilt u meer weten over dit project?

Leg uw vraagstuk voor aan onze adviseurs!