Beheerplannen Natura 2000 Hoog Nederland

In de hooggelegen gebieden van Nederland ligt een groot aantal Natura 2000-gebieden. Deze worden gekenmerkt door natte habitattypen van hoogveen, heide en beekdalen en door diersoorten zoals Kamsalamander, Beekprik en diverse vogelsoorten.

Voor de provincie Overijssel heeft Tauw Natura 2000-beheerplannen geschreven voor de Bergvennen & Brecklenkampse Veld en Springendal & Dal van de Mosbeek. Daarnaast werd voor de provincie Drenthe, samen met BugelHajema een groot aantal beheerplannen opgesteld: Drouwenerzand – Dwingelderveld –

Fochteloërveen – Havelte-Oost – Mantingerbos & Mantingerzand – Norgerholt. Voor de provincie Gelderland waren wij procesmatig betrokken bij de beheerplannen voor het Korenburgerveen, het Wooldse Veen en Bekendelle in de Achterhoek. Voor Staatsbosbeheer waren wij betrokken bij het beheerplanproces voor de Vecht & Beneden Regge en tenslotte waren wij voor DLG betrokken bij deelproducten voor de beheerplannen voor de Engbertsdijksvenen en de Sallandse Heuvelrug.

In alle gevallen zijn de plannen opgesteld in nauwe samenwerking met overheden en belangenpartijen en heeft er ook een intensief voorlichtingstraject gelopen voor de bewoners en gebruikers van de gebieden. Voor de Gelderse en Overijsselse gebieden werd het beheerplan parallel opgesteld aan het gewenst grond- en oppervlaktewaterregime (GGOR) van het waterschap. Het herstellen van het watersysteem om verdroging tegen te gaan en kwelstromen te herstellen was in veel gevallen een belangrijk aandachtspunt, naast duurzame landbouw (ondermeer de stikstofproblematiek) en passende recreatie bij de uitwerking van de instandhoudingsdoelen, de toetsing van bestaand gebruik en het formuleren van maatregelen in de beheerplannen. 

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.